Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Presbyterstvo a Výbory

Zloženie zborového presbyterstva:

Zborový farár: Marián Kaňuch
Dozorca cirkevného zboru: Ján Šimko
Druhý zborový farár: Oľga Kaňuchová
Zástupca zborového dozorcu: Ivan Trepáč
Kurátor Žilina: Rastislav Czelis
Kurátor Rajec: Milada Golierová
Presbyter za diaspóru Čadca: Gabriela Svrčková
Presbyter za vnútornú misiu (dorast a mládež): Adam Rajčan
Presbyter za vnútornú misiu (deti a školstvo): Michal Gondžár
Presbyter za vnútornú misiu (seniori):
Jaroslav Križan
Presbyter za vonkajšiu misiu: Ján Šimočko
Presbyter – zástupca bohoslužobného výboru: Ján Beňuch
Presbyter – zástupca diakonického výboru: Ida Thielová
Presbyter – zástupca hospodárskeho výboru: Jan Olszar
Presbyter – zástupca modlitebného spoločenstva: Ľudmila Fraňová
Presbyter – zástupca revízneho výboru: Zuzana Ševčíková
Presbyter – zástupca vnútromisijného výboru: Alena Vitkovská
Presbyter – právny zástupca – neobsadené miesto

Presbyteri CZ ECAV ZA

Výbory pri presbyterstve

Výbor pre vnútornú a vonkajšiu misiu
Bohoslužobný výbor
Hospodársky výbor
Diakonický výbor
Revízny výbor
Výbor chrámovej služby
Výbor filiálky v Rajci