Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Konfirmandi

Konfirmácia je slávnostné prijatie pokrstených mladých členov cirkvi medzi dospelých na základe potvrdenia krstnej zmluvy a osobného vyznania viery.
V evanjelickej cirkvi, a tak aj v našom cirkevnom zbore, je zaužívaný dvojaký spôsob prípravy ku konfirmácii. Konfirmácia mladých ľudí a konfirmácia dospelých. Ku konfirmácii je pozvaný každý pokrstený evanjelik, ktorý dovŕšil vek 12 rokov. Konfirmačná príprava mladých ľudí trvá dva roky.

Vyučovanie konfirmácie mladých ľudí prebieha nasledovne. Začíname vždy v zborovej sieni pri evanjelickom kostole počas školského roka, a to v piatok od 15:30 hod. do 16:45 hod. Vyučovanie vedú zboroví farári v spolupráci s konfirmačným tímom. Konfirmačný tím vedie pracovník pre dorast a mládež Marián Lajda. Konfirmačný tím pripravuje spoločný program pre konfirmandov, ktorý je zložený z piesní, hier, biblického zamyslenia a modlitieb. Po úvodnej časti prebieha klasické vyučovanie v dvoch skupinách. Preberajú sa základy kresťanskej viery, spoznávame učenie a prax evanjelickej cirkvi, prechádzame históriu kresťanstva. Mladí ľudia získajú dobrý základ pre ich duchovný život.

Dvojročná konfirmačná príprava je v našom cirkevnom zbore vynikajúcim nástrojom oslovenia mladých ľudí a zároveň je osobným pozvaním do spoločenstva dorastu a cirkevného zboru. Počas roka sa už tradične organizujú aj dve víkendové sústredenia a to jarné a jesenné. Víkendové sústredenia majú nesmierne dôležité postavenie pri formovaní duchovného života a spoločenstva konfirmandov.
Samotná slávnosť konfirmácie sa už tradične koná v Žiline na dopoludňajších službách Božích v prvú júnovú nedeľu. Týždeň predtým sa na večerných službách Božích v Žiline koná verejná skúška konfirmandov z predpísanej látky.

Príprava ku konfirmácii dospelých je individuálna a spravidla trvá kratšie ako pri mládeži a končí slávnosťou konfirmácie na službách Božích.

Konfirmandi 2018