Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Kázne 2019/2020

Názov: Vzťahy!
jún 7, 2020, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Vzťahy! (1M 2, 18)
„Potom riekol Hospodin Boh: Nie je dobré
človeku byť osamote. Dám mu pomoc, ktorá mu bude roveň.“

Viac»

Názov: Narodenie z Ducha
jún 1, 2020, Autor: Olinka Kaňuchová

Večerná kázeň: Narodenie z Ducha (J 3, 7-8)
„Nediv sa, že som ti povedal: Treba sa vám znovu narodiť.  Vietor veje, kam chce: čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide: tak je s každým, kto sa narodil z Ducha.”

Viac»

Názov: Požehnaný a posvätený odpočinok
máj 31, 2020, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Požehnaný a posvätený odpočinok (1M 2, 2-3)
Na siedmy deň Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal; na siedmy deň si odpočinul od všetkého diela, ktoré vykonal. Nato Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ňom si odpočinul od všetkého diela, ktoré stvorením začal konať.

Viac»

Názov: Byť s Ním sám!
máj 24, 2020, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Byť s Ním sám! (Mt 6, 6)
„Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe.“

Viac»

Názov: Pán je pri nás vo všetkom čím žijeme
máj 21, 2020, Autor: Olinka Kaňuchová

Večerná kázeň: Pán je pri nás vo všetkom čím žijeme (Mt 28, 20b)
„Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Amen.”

Viac»

Názov: Odveké chodníky vedúce k pokoju (úvod)
máj 17, 2020, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Odveké chodníky vedúce k pokoju (úvod) (Jer 6, 16)
„Tak riekol Hospodin: Postavte sa na cesty a pozerajte, pýtajte sa na odveké chodníky; kde je cesta k dobru, choďte po nej, a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Oni však povedali: Nepôjdeme!”

Viac»

Názov: Tabita – povzbudenie nielen pre ženy
marec 8, 2020, Autor: Olinka Kaňuchová

Ranná kázeň: Tabita – povzbudenie nielen pre ženy (Sk 9, 36-43)
„Bola však v Joppe učeníčka menom Tabita, čo v preklade znamená Srnka. A bola bohatá na dobré skutky a dávala štedré almužny. I stalo sa v tie dni, že ochorela a umrela. Umyli ju a položili vo vrchnej dvorane. A keďže Lyda bola blízko Joppy, učeníci, keď počuli, že je Peter tam, poslali k nemu dvoch mužov a prosili ho: Neťažkaj si prísť k nám. A Peter vstal a šiel s nimi. Ako prišiel, voviedli ho do vrchnej dvorany. Tu ho obstúpili všetky vdovy a nariekali, ukazujúc sukne a plášte, čo im urobila Srnka, kým bola s nimi. Peter poslal všetkých von, padol na kolená, modlil sa a – obrátený k (mŕtvemu) telu – povedal: Tabita, vstaň! I otvorila oči, a keď videla Petra, posadila sa. Peter jej podal ruku, zodvihol ju, potom zavolal svätých a vdovy a postavil ju pred nich živú. To sa roznieslo po celej Joppe a mnohé uverili v Pána. (Peter) zostal potom niekoľko dní v Joppe u istého Šimona, garbiara.“

Viac»

Názov: Obeť Pána Ježiša za nás zlých, biednych
marec 1, 2020, Autor: Jozef Havrila

Večerná kázeň: Obeť Pána Ježiša za nás zlých, biednych (R 5, 6-8)
„Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí, v určený čas umrel za bezbožných. Lebo za spravodlivého sotvakto umrie, aj keď sa za dobrého azda niekto umrieť odhodlá. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“

Viac»

Názov: Štedrosť, ktorá vyrušuje 
marec 1, 2020, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Štedrosť, ktorá vyrušuje (Mt 26, 6-13)
„Keď bol Ježiš v Betánii v dome Šimona Malomocného, prišla k Nemu žena s alabastrovou nádobou drahocennej masti a vyliala Mu ju na hlavu, keď sedel za stolom. Keď to videli učeníci, namrzeli sa a povedali si: Načo táto strata? Veď sa mohlo toto draho predať a dať chudobným! Keď to spozoroval Ježiš, riekol im: Čo zarmucujete túto ženu? Veď mi preukázala dobrý skutok; lebo chudobných vždy máte so sebou, ale mňa nemáte vždy.  Ona totiž, keď mi túto masť vyliala na telo, urobila mi to na pohreb. Veru vám hovorím kdekoľvek po šírom svete bude sa kázať toto evanjelium, na jej pamiatku bude sa hovoriť aj o tom, čo urobila.“

Viac»

Názov: Božie Slovo je blízko
február 23, 2020, Autor: Olinka Kaňuchová

Večerná kázeň: Božie Slovo je blízko (R 10, 8)
„Ale čo hovorí Písmo? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci; to je slovo viery, ktoré kážeme.“

Viac»

Názov: Božia láska prekvapuje
február 23, 2020, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Božia láska prekvapuje (Mt 5, 38-48)
“Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub!‘ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘ Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“

Viac»

Názov: Milosť Pána Ježiša nás vedie k skutkom lásky
február 16, 2020, Autor: Olinka Kaňuchová

Večerná kázeň: Milosť Pána Ježiša nás vedie k skutkom lásky (J 15, 13-14)
„Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám prikazujem.”

Viac»

Názov: Buďme pokojní, čas je v rukách Pánových
február 16, 2020, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Buďme pokojní, čas je v rukách Pánových (2Kr  20, 8-11)
“Vtedy Chizkija povedal Izaiášovi: Čo bude znamením, že ma Hospodin uzdraví a že na tretí deň vstúpim do domu Hospodinovho? Izaiáš odvetil: Toto ti bude znamením, že Hospodin uskutoční, čo povedal: Má tieň postúpiť o desať stupňov, alebo sa má o desať stupňov vrátiť? Tu povedal Chizkija: Ľahko je tieňu predĺžiť sa o desať stupňov. Nie! Nech sa tieň vráti nazad o desať stupňov. Nato volal prorok Izaiáš k Hospodinovi a vrátil sa tieň po stupňoch, po ktorých postúpil, na slnečných hodinách Ácházových o desať stupňov.”

Viac»

Názov: Čo je v živote dôležitejše
február 9, 2020, Autor: Jozef Havrila

Večerná kázeň: Čo je v živote dôležitejšie (Jer 9, 22-23)
Takto vraví Hospodin: Nechváľ sa, múdry, svojou múdrosťou! Nechváľ sa, silák, svojou silou! Nechváľ sa, boháč, svojím bohatstvom! Ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a že mňa pozná, že ja, Hospodin, preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi, lebo v týchto veciach mám záľubu – znie výrok Hospodinov.“

Viac»

Názov: Inšpirujúci príklad malého dievčaťa!
február 9, 2020, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Inšpirujúci príklad malého diečaťa! (2Kr 5, 1-5a)
“Naamán, vojvodca sýrskeho kráľa, bol vo veľkej úcte a priazni u svojho pána, lebo prostredníctvom neho spôsobil Hospodin Sýrii záchranu. Tento muž bol udatným hrdinom, ale bol malomocný. Keď raz Sýrčania vytiahli na lúpežnú výpravu, odvliekli z Izraela do zajatia malé dievča. To potom slúžilo u Naamánovej manželky. Raz povedalo svojej panej: Ach, keby môj pán bol u proroka, ktorý je v Samárii, ten by ho zbavil jeho malomocenstva. Naamán šiel a oznámil svojmu pánovi: Toto a toto hovorilo dievča z Izraela. Sýrsky kráľ povedal: Vyber sa a choď!“

Viac»

Názov: Pánovo zachraňujúce konanie
február 2, 2020, Autor: Matej Trepáč

Večerná kázeň: Pánovo zachraňujúce konanie (Iz 43, 15-21)
„Ja, Hospodin, som váš Svätý, stvoriteľ Izraela, váš kráľ. Takto vraví Hospodin, ktorý spravil cestu cez more a chodník cez dravé vody, ktorý vyviedol vozy a kone, vojsko spolu so silákmi; ležia a nepovstanú, vyhasli, dotleli ako knôt: Nemyslite na predošlé deje, o pradávnych neuvažujte! Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší. Nebadáte to? Veru, robím cestu na púšti, rieky v pustatine. Uctievať ma bude poľná zver, šakaly a pštrosy, lebo som dal vodu na púšť a rieky na pustatinu, aby som napájal svoj vyvolený ľud; ľud, ktorý som si  utvoril, zvestovať bude moju chválu.“

Viac»

Názov: Ako zostať človekom
február 2, 2020, Autor: Jozef Havrila

Ranná kázeň: Ako zostať človekom (Zj 1, 17-18)
„Keď som Ho uzrel, padol som Mu k nohám ako mŕtvy; On však položil na mňa pravicu a povedal: Neboj sa! Ja som Prvý aj Posledný a živý; bol som mŕtvy, a hľa, som živý naveky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia.“

Viac»

Názov: Počúvať Pánov hlas
január 26, 2020, Autor: Marián Kaňuch

Večerná kázeň: Počúvať Pánov hlas (Sk 27, 23-26)
„Tejto noci totiž pri mne zastal anjel toho Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim, a povedal: ‚Neboj sa, Pavol. Máš predsa stáť pred cisárom a Boh ti daroval všetkých, čo sa plavia s tebou.‘ Preto, muži, neklesajte na duchu. Verím totiž Bohu, že to bude tak, ako mi povedal. Máme však doraziť k nejakému ostrovu.“

Viac»

Názov: Ako sa rozhodneš?
január 26, 2020, Autor: Olinka Kaňuchová

Ranná kázeň: Ako sa rozhodneš? (2M 9, 18-21)
„Hľa, dopustím zajtra o tomto čase také hrozné krupobitie, aké nikdy nebolo v Egypte od jeho vzniku až podnes. Teraz daj zahnať stáda do bezpečia, všetko, čo máš na poli, lebo padne krupobitie na všetkých ľudí a na zvieratá, ktoré budú na poli a nezhromaždia sa do domov; pohynú. Kto sa z faraónových služobníkov bál Hospodinovho slova, dal do bezpečia svojich sluhov a svoj dobytok do domu. Ale kto si nepripustil k srdcu Hospodinovo slovo, ten nechal svojich sluhov i stádo na poli. “

Viac»

Názov: Keď nepôjdeš ty, pôjde niekto iný
január 19, 2020, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Keď nepôjdeš ty, pôjde niekto iný (1S 9, 15-17)
„Hospodin však deň pred príchodom Saulovým vyjavil Samuelovi: Zajtra o tomto čase pošlem k tebe muža z krajiny Benjamín; toho pomažeš za kráľa nad mojím ľudom izraelským; on vyslobodí môj ľud z rúk Filištíncov, lebo som vzhliadol na svoj ľud, keď jeho volanie o pomoc preniklo ku mne. Keď Samuel uzrel Saula, Hospodin mu oznámil: Hľa, toto je muž, o ktorom som ti hovoril. On bude panovať nad mojím ľudom.”
(1S 13, 14)
„No teraz tvoje kráľovstvo neobstojí, Hospodin si už vyhľadal muža podľa svojho srdca a určil ho za vodcu svojho ľudu, pretože si nezachoval, čo ti prikázal Hospodin.”

Viac»

Názov: Keď sme nalomenou trstinou
január 12, 2020, Autor: Jozef Havrila

Večerná kázeň: Keď sme nalomenou trstinou (Iz 42, 1-9)
„Ajhľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho Ducha som položil naňho, opravdivé právo prinesie národom. Nebude kričať, nezvýši hlas a nedá mu znieť na ulici; trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí, opravdivé právo verne prinášať bude. Nezlyhá a nestratí odvahu, kým neupevní opravdivé právo na zemi, pretože na jeho učenie ostrovy čakajú. Takto vraví Hospodin, Boh, ktorý stvoril nebesá a rozvinul ich, ktorý roztiahol zem i s jej porastom, On dáva dýchanie ľudu na nej a ducha tým, čo chodia po nej: Ja, Hospodin, povolal som ťa ku spáse, uchopil som ťa za ruku a stvárnil, určil som ťa ľudu za sprostredkovateľa zmluvy a za svetlo národom, aby si otváral oči slepým a vyvádzal väzňov zo žalára a z väzenia tých, čo sedia v tme. Ja som Hospodin, to je moje meno; svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám. Ajhľa, predošlé veci sa splnili a nové oznamujem. Skôr, ako vyrašia, dám vám o nich počuť.“

Viac»

Názov: V službe Bohu
január 12, 2020, Autor: Ján Šimočko

Ranná kázeň: V službe Bohu (Ef 6, 1-4)
„Deti, poslúchajte rodičov v Pánovi, lebo to je spravodlivé. Cti si otca a matku, to je prvé prikázanie so zasľúbením, aby sa ti dobre vodilo a aby si dlho žil na zemi. A vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich s prísnosťou a napomínaním podľa Pána.“

Viac»

Názov: Božie znamenia v našich životoch a naša odpoveď na ne
január 6, 2020, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Božie znamenia v našich životoch a naša odpoveď na ne (Mt 2, 1-2)
„Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, ajhľa, mudrci od východu prišli do Jeruzalema a pýtali sa: Kde je ten narodený kráľ židovský? Videli sme totiž Jeho hviezdu na východe a prišli sme sa Mu pokloniť.”

Viac»

Názov: Cesta nasledovania Pána aj cez ťažkosti
január 5, 2020, Autor: Olinka Kaňuchová

Večerná kázeň: Cesta nasledovania Pána aj cez ťažkosti (1Pt 5, 10)
„Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal v Kristovi do svojej večnej slávy, keď trochu potrpíte, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na stály základ!”

Viac»

Názov: Izák alebo Izmael?
január 5, 2020, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Izák alebo Izmael? (1M 16, 1-6), (1M 21, 1-5)
„Ale Abrámovi jeho žena Sáraj nerodila. Mala však egyptskú slúžku menom Hagar. Sáraj povedala Abrámovi: Hľa, Hospodin mi zabránil rodiť. Vojdi teda k mojej slúžke, azda by som sa z nej mohla dožiť syna. A Abrám poslúchol Sáraju. Vtedy Sáraj, žena Abrámova, vzala svoju slúžku, Egypťanku Hagaru – bolo to desať rokov po tom, čo sa Abrám usadil v Kanaáne – a dala ju svojmu mužovi Abrámovi za ženu. Vošiel teda k Hagare, a tá počala. Keď zbadala, že počala, s opovrhnutím hľadela na svoju paniu. Vtedy Sáraj povedala Abrámovi: Zodpovednosť za moju krivdu padá na teba. Sama som ti dala svoju slúžku do náručia, ale teraz, keď vidí, že počala, som opovrhnutá v jej očiach. Nech Hospodin rozsúdi  medzi mnou a tebou! 6Abrám však povedal Sáraji: Svoju slúžku máš vo svojej moci, urob s ňou, čo sa ti páči. Keď potom Sáraj s ňou tvrdo nakladala, tá ušla od nej. “
1M 21,1-5:
„Hospodin navštívil Sáru, ako sľúbil, a splnil, čo bol Sáre zasľúbil. Sára počala a porodila Abrahámovi v jeho starobe syna v určenom čase, o ktorom mu Boh hovoril. Abrahám dal svojmu synovi, ktorý sa mu narodil, a ktorého mu porodila Sára, meno Izák. Abrahám obrezal svojho syna Izáka, keď mal osem dní, ako mu Boh prikázal. Abrahám mal sto rokov, keď sa mu narodil syn Izák.”

Viac»

 

Názov: Opakujúce sa situácie v našich životoch
január 1, 2020, Autor: Michaela Prihracki

Večerná kázeň: Opakujúce sa situácie v našich životoch (Zach 8, 2-3, 7-8)
„Takto vraví Hospodin mocností: Nesmierne horlím za Sion, a horlím zaň s veľkým hnevom. Takto vraví Hospodin: Vrátim sa na Sion, budem bývať uprostred Jeruzalema a Jeruzalem sa bude volať verným mestom a vrchom Hospodina mocností, svätým vrchom. Takto vraví Hospodin mocností: Ajhľa, vyslobodzujem svoj ľud z krajiny na východe a z krajiny na západe slnka. Privediem ich, takže budú bývať v Jeruzaleme; budú mojím ľudom a ja im budem Bohom verne a spravodlivo.”

Viac»

Názov: Nové začiatky od Pána 
január 1, 2020, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Nové začiatky od Pána (L 1, 31)
„Ajhľa, počneš, porodíš syna a dáš Mu meno Ježiš.

Viac»

Názov: Plynutie času a túžba po večnosti
december 31, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Večerná kázeň: Plynutie času a túžba po večnosti (Kaz 3, 11)
„Všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc, len aby človek nevystihol od počiatku až do konca dielo, ktoré Boh vykonal.”

Viac»

Názov: Milosť a význam zákona
december 29, 2019, Autor: Matej Trepáč

Večerná kázeň: Milosť a význam zákona (J 1, 14-18)
„A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy. Ján svedčil o Ňom volajúc: Toto je Ten, o ktorom som povedal: Ten, ktorý prichádza po mne, je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. Z Jeho plnosti sme zaiste všetci prijali, a to milosť nad milosť. Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel; jednorodený [Syn] Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten (Ho) známym učinil.“

Viac»

Názov: Kedy môže byť staroba požehnaná
december 29, 2019, Autor: Jozef Havrila

Ranná kázeň: Kedy môže byť staroba požehnaná (L 2, 33-40)
„Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa hovorilo o Ňom. Simeon ich požehnal a povedal Márii, Jeho matke: Ajhľa, Tento je položený na pád a na povstanie mnohým v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, ale aj tebe prenikne dušu meč, – aby sa zjavilo zmýšľanie mnohých sŕdc. A žila vtedy aj prorokyňa Anna, dcéra Fanuelova, z kmeňa Ašer. Bola pokročilá vekom a žila s mužom sedem rokov od svojho panenstva; bola to vdova osemdesiatštyriročná, ktorá nevychádzala z chrámu, pôstom a modlitbami slúžiac Bohu vo dne v noci. Aj ona pristúpila k nim v tú istú hodinu, chválila Boha a rozprávala o Ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie Jeruzalema. A keď vykonali všetko podľa zákona Pánovho, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta. Dieťatko však rástlo a mocnelo, plné múdrosti, a milosť Božia spočívala na Ňom.“

Viac»

Názov: Nesprávne predstavy o Vianociach
december 26, 2019, Autor: Jozef Havrila

Ranná kázeň: Nesprávne predstavy o Vianociach (Žd 1, 1-6)
„Mnoho razy a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov, na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a Ním stvoril aj veky. Tento (Syn) ako odblesk slávy Boha a obraz Jeho podstaty udržuje všetko svojím mocným slovom a posadil sa na pravici Velebnosti na výsostiach, keď (prv) spôsobil očistenie od hriechov; o toľko je dôstojnejší ako anjeli, o koľko ich prevyšuje menom, ktoré zdedil. Veď kedy ktorému anjelovi povedal Boh: Syn môj si Ty, ja som ťa splodil dnes? A inde: Ja Mu budem otcom a On mi bude synom. A keď zase uvedie Prvorodeného na svet, hovorí: Nech padnú pred Ním na kolená všetci anjeli Boží!”

Viac»

Názov: Božie zjavenie a jeho volanie k nasledovaniu
december 25, 2019, Autor: Matej Trepáč

Večerná kázeň: Božie zjavenie a jeho volanie k nasledovaniu (Tít 2, 11-14)
„Zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete,  očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša,  ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil si vzácny ľud, horliaci za dobré skutky.“

Viac»

Názov: Meno Pána Ježiša
december 25, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Ranná kázeň: Meno Pána Ježiša (Mt 1, 21)
„Porodí syna a dáš Mu meno Ježiš; lebo On vyslobodí svoj ľud z ich hriechov.”

Viac»

Názov: Čo nám prináša narodenie Pána Ježiša
december 24, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Štedrovečerná kázeň: Čo nám prináša narodenie Pána Ježiša (L 2, 6)
„Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila.”

Viac»

Názov: Očakávanie od Vianoc 
december 22, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Večerná kázeň: Očakávanie od Vianoc (Iz 51, 3)
„Vskutku, Hospodin poteší Sion, poteší všetky jeho zrúcaniny. Jeho púšť zmení na Éden a jeho step na záhradu Hospodinovu. V ňom bude radosť a veselosť, chválospev a zvuk piesne.”

Viac»

Názov: Viera, ktorá nevychladne
december 22, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Viera, ktorá nevychladne (Zj 3, 14-22)
„Anjelovi cirkevného zboru laodikejského napíš: Toto hovorí Amen, Verný a pravý svedok, Počiatok Božieho stvorenia: poznám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani horúci ani studený, vypľujem ťa z úst. Keď hovoríš: som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, a nevieš, že si biedny, aj úbohý, aj chudobný, aj slepý, aj nahý, radím ti: kúp si odo mňa ohňom prepáleného zlata, aby si zbohatol, biele rúcho, aby si sa odel, aby sa neukazovala hanba tvojej nahoty, a (kúp si) kolýriovej masti pomazať si oči, aby si videl. Ja všetkých, ktorýchkoľvek milujem, vychovávam a trestám. Rozhorli sa teda a kajaj sa! Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Kto zvíťazí, tomu umožním sedieť so mnou na mojom tróne, tak ako aj ja som zvíťazil a sedím so svojím Otcom na Jeho tróne. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom!”

Viac»

 

Názov: Narodenie Jána Krstiteľa
december 15, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Večerná kázeň: Narodenie Jána Krstiteľa (L 1, 76-80)
„A ty, dieťatko, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred tvárou Pánovou, aby si Mu pripravoval cestu a učil Jeho ľud známosti spasenia, totiž, že náš Boh odpustí hriechy zo svojho milosrdného srdca, s ktorým zhliadol na nás ako vychádzajúce slnko z výsosti, aby svietil sediacim v tme a tôni smrti a upravil nám nohy na cestu pokoja. A to dieťatko rástlo a mocnelo na duchu a bolo na púšti až do dňa svojho vystúpenia pred Izraelom.“

Viac»

Názov: Bohumilá viera
december 15, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Bohumilá viera (Zj 3, 7-13)
„Anjelovi zboru filadelfskému napíš: Toto hovorí Svätý a Opravdivý, ktorý má kľúč Dávidov, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí, a zatvára tak, že nikto neotvorí: poznám tvoje skutky. Ajhľa, otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôže zatvoriť, lebo hoci máš malú moc, predsa si zachoval moje slovo a nezaprel si moje meno. Ajhľa, dám ti zo satanovej synagógy tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia, a nie sú, ale klamú. Prinútim ich, aby prišli, klaňali sa ti až k nohám a spoznali, že som si ťa zamiloval. Keďže si zachoval moje slovo o trpezlivosti, aj ja ťa uchránim pred hodinou pokušenia, ktorá má prísť na celý svet skúšať obyvateľov zeme. Čoskoro prídem! Drž to, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec! Kto zvíťazí, toho urobím stĺpom v chráme svojho Boha, takže už nikdy nevyjde, a napíšem naň meno svojho Boha, meno mesta svojho Boha, nového Jeruzalema, zostupujúceho z neba od môjho Boha, i moje nové meno. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom!“

Viac»

Názov: Povzbudenie, nádej v zápase
december 8, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Večerná kázeň: Povzbudenie, nádej v zápase (1Sam 1, 17-18)
„Nato jej Éli odpovedal: Choď v pokoji a Boh Izraela nech ti splní to, o čo si Ho prosila. Ona odpovedala: Kiež tvoja služobnica nájde milosť v tvojich očiach! Nato žena odišla svojou cestou, zajedla si a jej tvár už nebola smutná.”

Viac»

Názov: Viera, ktorá neodumiera 
december 8, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Ranná kázeň: Viera, ktorá neodumiera (Zj 3, 1-6)
„Anjelovi cirkevného zboru sardského napíš: Toto hovorí Ten, ktorý má sedem Božích duchov a sedem hviezd: poznám tvoje skutky, máš meno, že žiješ, a si mŕtvy. Prebuď sa a posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať, lebo tvoje skutky som nenašiel dostatočnými pred mojím Bohom! Pripomeň si, čo si prijal a počul, a zachovávaj (to) i kajaj sa! Ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej, a ani sa nedozvieš, v ktorú hodinu prídem na teba! Máš však niekoľko osôb v Sardách, ktoré si nepoškvrnili rúcho; tí budú chodiť so mnou v bielom rúchu, lebo sú toho hodní. Kto zvíťazí, takto bude oblečený do bieleho rúcha a nevymažem jeho meno z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred Jeho anjelmi. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom!“

Viac»

Názov: Viera, ktorá napreduje
december 1, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Viera, ktorá napreduje (Zj 2, 18-29)
„Anjelovi cirkevného zboru tyatírskeho napíš: Toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči ohnivé ako plameň a nohy podobné lesklému kovu: poznám tvoje skutky, i lásku, i vieru, i službu, i tvoju trpezlivosť a tvoje posledné skutky, hojnejšie než prvé. Mám však proti tebe, že trpíš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli z mäsa obetovaného modlám. Dal som jej čas kajať sa, a nechce sa kajať zo svojho smilstva. Hľa, vrhám ju na lôžko, aj všetkých, čo cudzoložia s ňou, do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať z jej skutkov. A jej deti zahubím; a všetky cirkevné zbory poznajú, že ja som ten, ktorý skúma vnútro a srdce a odplatím vám každému podľa vašich skutkov. Ale vám ostatným v Tyatíre, ktorí sa nepridŕžajú tohto učenia, ktorí – ako vravia – nepoznali hlbiny satanove, vám hovorím: nekladiem na vás iné bremeno. Len sa držte toho, čo máte, kým neprídem! Kto zvíťazí a až do konca vytrvá v mojich skutkoch, tomu dám moc nad národmi a bude ich spravovať železným prútom a rozbije ich ako hlinené nádoby, ako som i ja prijal od svojho Otca, a dám mu rannú hviezdu. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom!“

Viac»

Názov: Čakanie na druhý príchod Pána Ježiša
november 24, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Večerná kázeň: Čakanie na druhý príchod Pána Ježiša (Mt 25, 13)
„Preto bdejte, lebo nepoznáte dňa ani hodiny, [kedy príde Syn človeka].“

Viac»

Názov: Viera, ktorá vytrvá aj v zápasoch
november 24, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Ranná kázeň: Viera, ktorá vytrvá aj v zápasoch (Zj 2, 12-17)
„Anjelovi pergamského cirkevného zboru napíš: Toto hovorí Ten, ktorý má ostrý dvojsečný meč: [Poznám tvoje skutky], viem, kde bývaš: tam, kde je trón satanov; a že sa pridŕžaš môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa ani v dňoch, keď Antipasa, môjho verného svedka, zabili u vás, kde býva satan. Mám však niečo málo proti tebe, že tam máš ľudí pridŕžajúcich sa učenia Balámovho, ktorý učil Baláka dávať pohoršenie synom izraelským, aby jedli z mäsa obetovaného modlám a smilnili. Tak aj ty máš ľudí, ktorí sa podobne pridŕžajú učenia mikulášencov, [čo nenávidím]. Kajaj sa teda! Ak nie, prídem rýchlo na teba a budem bojovať proti nim mečom svojich úst. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom! Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo skrytej manny a dám mu biely kamienok, na kamienku napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, čo (ho) dostane.“

Viac»

Názov: Druhý príchod Pána Ježiša
november 17, 2019, Autor: Jozef Havrila

Večerná kázeň: Druhý príchod Pána Ježiša (Zj 1, 7)
„Ajhľa, prichádza v oblakoch! Uvidí Ho každé oko, aj tí, čo Ho prebodli. Nariekať budú nad Ním všetky národy zeme. Tak je, amen!“

Viac»

Názov: Viera, ktorá vytrvá aj v súžení
november 17, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Viera, ktorá vytrvá aj v súžení (Zj 2, 8-11)
„Anjelovi cirkevného zboru smyrnenského napíš: Toto hovorí Prvý a Posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil: poznám tvoje súženie a chudobu – ale si bohatý – i rúhanie (ľudí), ktorí hovoria o sebe, že sú Židia, a nie sú, ale sú satanovou synagógou. Neboj sa toho, čo máš trpieť! Ajhľa, diabol hodlá niektorých z vás vrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní, a budete desať dní v súžení. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života! Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom! Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neuškodí!“

Viac»

Názov: Viera, ktorá ne(vychladne)
november 10, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Viera, ktorá (ne)vychladne (Zj 2, 1-7)
„Anjelovi cirkevného zboru efezského napíš: Toto hovorí Ten, ktorý pevne drží v pravici sedem hviezd a chodí uprostred siedmich zlatých svietnikov; 2poznám tvoje skutky, prácu i trpezlivosť a že nemôžeš zniesť zlých; skúšal si (ľudí), ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolovia, a nie sú, a poznal si, že sú luhári; si trpezlivý, znášal si mnoho pre moje meno a neustal si. Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Spamätaj sa, odkiaľ si odpadol, kajaj sa a rob prvotné skutky! Ak nie, prídem na teba, pohnem tvojím svietnikom z miesta, ak sa nebudeš kajať! Ale to jedno máš, že nenávidíš skutky mikulášencov, ktoré aj ja nenávidím. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom! Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo stromu života, ktorý je v raji Božom.”

Viac»

Názov: Zosnulí, ktorí patria Pánovi
november 3, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Večerná kázeň: Zosnulí, ktorí patria Pánovi (1Tes 4, 13-18)
„Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s Ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým: my, ktorí zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo umreli, lebo keď (zaznie) povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba, a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristovi, potom my, ktorí zostaneme nažive, budeme spolu s nimi uchvátení v oblakoch do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme stále s Pánom. Tak sa potešujte vospolok týmito slovami.“

Viac»

Názov: Čakať sa oplatí
november 3, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Čakať sa oplatí (1S 13, 10-14)
„Keď skončil obetovanie spaľovanej obete, prichádzal Samuel a Saul mu vyšiel v ústrety pozdraviť ho. Samuel mu povedal: Čo si to urobil? Saul odpovedal: Keď som videl, že sa ľud rozchádza odo mňa a že ty si neprichádzal v určený čas, ale Filištínci sa zhromaždili v Michmáse, pomyslel som si: Teraz pritiahnu na mňa do Gilgálu, a ja som ešte neuprosil Hospodina, nuž odvážil som sa obetovať spaľovanú obeť. Nato Samuel povedal Saulovi: Nerozumne si konal, lebo si nezachoval prikázanie Hospodina, svojho Boha, ktoré ti dal. Už teraz by bol Hospodin potvrdil tvoje kráľovstvo nad Izraelom na večné veky. No teraz tvoje kráľovstvo neobstojí, Hospodin si už vyhľadal muža podľa svojho srdca a určil ho za vodcu svojho ľudu, pretože si nezachoval, čo ti prikázal Hospodin.“

Viac»

Názov: Pamiatka reformácie – Váhanie v zasľúbenej krajine
október 31, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Večerná kázeň: Pamiatka reformácie – Váhanie v zasľúbenej krajine (Joz 18, 3)
„Józua povedal Izraelcom: Dokedy budete otáľať so zabratím zeme, ktorú vám dal Hospodin, Boh vašich otcov?”

Viac»

 

Názov: Viera v Pána
október 27, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Večerná kázeň: Viera v Pána L (17, 5-6)
„Tu apoštolovia povedali Pánovi: Prispor nám viery! Odpovedal Pán: Ak máte vieru ako horčičné zrno a poviete tejto moruši: Vytrhni sa s koreňom a presaď sa do mora! –  poslúchne vás.“

Viac»

Názov: Zmena postoja sa deje v Božej blízkosti
október 27, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Zmena postoja sa deje v Božej blízkosti (Sud 21, 1-3)
„Mužovia Izraela sa zaprisahali v Micpe: Nikto z nás nedá dcéru Benjamíncovi za ženu. Keď však ľud tiahol do Bételu a zostali tam pred Bohom do večera, pozdvihli hlas, pustili sa do hlasitého plaču a hovorili: Prečo, ó Hospodine, Bože Izraela, sa v Izraeli stalo to, že dnes jeden kmeň z Izraela chýba?“

Viac»

Názov: Žiť Pánom požehnaný život
október 20, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Večerná kázeň: Žiť Pánom požehnaný život (1M 2, 7)
„Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do nozdier dych života; tak sa človek stal živou bytosťou“

Viac»

Názov: Poslušnosť lásky
október 20, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Ranná kázeň: Poslušnosť lásky (1M 29, 20)
„Tak Jákob slúžil za Ráchel sedem rokov, ale videlo sa mu to len ako niekoľko dní, lebo ju miloval. “

Viac»

Názov: Sme chrámom Ducha Svätého
október 13, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Večerná kázeň: Sme chrámom Ducha Svätého (2K 6, 16)
„Aké spojenie medzi chrámom a modlami? A
my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal Boh: Prebývať budem v nich a
prechádzať sa, a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom.“

Viac»

Názov: Tí, ktorí Ježišovi načúvajú, cestu pre život rozpoznávajú
október 13, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Tí, ktorí Ježišovi načúvajú, cestu pre život rozpoznávajú (Mt 17, 5)
Keď on ešte hovoril, ajhľa, jasný oblak ich zastrel a z oblaku ozval sa hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo; Jeho
poslúchajte.”

Viac»

Názov: Pán sa o nás postará
október 6, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Večerná kázeň: Pán sa o nás postará (1M 26, 12)
Potom Izák v tej krajine sial; v tom roku žal stonásobne, lebo mu požehnal Hospodin.

Viac»

 

Názov: Vďačnosť (nielen) za úrody zeme 
október 6, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Vďačnosť (nielen) za úrody zeme (1M 8, 22)
Dokiaľ však zem trvať bude, sejba ani žatva, chlad ani horúčosť, leto ani zima, deň ani noc nikdy neprestanú.

Viac»

Názov: Nebuďme ustarostení
september 29, 2019, Autor: Jozef Havrila

Večerná kázeň: Nebuďme ustarostení (Mt 6, 25-34)
Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev? Pozrite vtákov nebeských: ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš Otec nebeský ich živí. Či vy nie ste omnoho viac ako oni? A  tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť? A o odev prečo ste ustarostení? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú, nenamáhajú sa a nepradú; hovorím vám: Ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak ako jedna z nich. Keď teda poľnú trávu, ktorá dnes je a zajtra ju do pece hodia, Boh tak zaodieva, či nie skôr vás, ľudia malej viery? Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa budeme odievať? Lebo všetko toto pohania hľadajú. Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba. Dosť má deň svojho trápenia.

Viac»

Názov: Kde Boh pôsobí, premenu spôsobí
september 29, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Kde Boh pôsobí, premenu spôsobí (Sk 5, 14)
A čím ďalej, tým viac pribúdalo veriacich v Pána, mnoho mužov a žien.

Viac»

Názov: Uzdravený Samaritán
september 22, 2019, Autor: Marek Hrivňák

Večerná kázeň: Uzdravený Samaritán (L 17, 15-16a)
Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha; padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval Mu.

Viac»

Názov: Vďačnosť je ovocím Ducha
september 22, 2019, Autor: Jozef Havrila

Ranná kázeň: Vďačnosť je ovocím Ducha (1Tes 1, 2-10)
Ďakujeme Bohu za všetkých vás, kedykoľvek sa zmieňujeme o vás vo svojich modlitbách, a neprestajne spomíname pred naším Bohom a Otcom dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista. Vieme, bratia Bohom milovaní, o vašom vyvolení, lebo sme vám nezvestovali evanjelium len slovom, ale aj v moci a Duchu Svätom a v úplnej istote, veď viete, akí sme boli medzi vami a pre vás. A vy ste sa stali našimi aj Pánovými napodobňovateľmi, keď ste, hoci v mnohom súžení, s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo, takže ste sa stali vzorom všetkým veriacim v Macedónii a Acháji. Lebo od vás sa rozhlásilo slovo Pánovo nielen v Macedónii a Acháji, ale vaša viera v Boha sa rozniesla po celom kraji, takže nám ani netreba hovoriť. Však (oni) sami rozprávajú o nás, ako sme prišli k vám a ako ste sa obrátili od modiel k Bohu, aby ste slúžili živému a pravému Bohu a očakávali z nebies Jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vytrhuje z budúceho hnevu.

Viac»

Názov: Chváliť Pána
september 15, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Večerná kázeň: Chváliť Pána (1S 16, 23)
Kedykoľvek zlý duch od Boha napadol Saula, Dávid bral harfu a hrával. Takto sa Saulovi uľavilo a bývalo mu lepšie, lebo zlý duch odstupoval od neho.

Viac»

Názov: Môj blížny
september 15, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Ranná kázeň: Môj blížny (L 10, 29)
Ale on sa chcel ospravedlniť a spýtal sa Ježiša: A kto mi je blížny?

Viac»

Názov: Byť bližšie k Pánovi 
september 8, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Večerná kázeň: Byť bližšie k Pánovi (2M 34, 28-29)
A bol tam s Hospodinom štyridsať dní a štyridsať nocí; chlieb nejedol ani vodu nepil; vtedy napísal na dosky slová zmluvy, desať prikázaní. Keď Mojžiš zostupoval z hory Sinaj, dve dosky svedectva boli v jeho rukách, ale Mojžiš nevedel, že pokožka jeho tváre žiari, keďže hovoril s Hospodinom.

Viac»

Názov: Búrka na mori
september 8, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Ranná kázeň: Búrka na mori (Mk 4, 35-41)
V ten istý deň, keď sa zvečerilo, povedal: Prejdime na druhú stranu! I opustili zástup a vzali Ho so sebou tak, ako bol na lodi; aj iné lode boli s Ním. Vtedy strhla sa veľká povíchrica a vlny sa valili do lode, že sa už napĺňala. On však spal v tyle lode na hlavnici. Zobudili Ho, volajúc: Nedbáš, Majstre, že hynieme? A On, prebudiac sa, pohrozil vetru a povedal moru: Zmĺkni, utíš sa! I prestal víchor a nastalo veľké utíšenie. Potom im povedal: Čo sa tak strachujete? Ako to, že nemáte viery? I báli sa veľkou bázňou a hovorili medzi sebou: Kto je to, že Ho aj vietor, aj more poslúchajú?

Viac»

Názov: Oblečme si Pána Ježiša
september 1, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Večerná kázeň: Oblečme si Pána Ježiša (R 13, 14)
Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a o telo sa nestarajte tak, aby vznikali v ňom zlé žiadosti.

Viac»

Názov: Znaky duchovného prebudenia v živote človeka
september 1, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Znaky duchovného prebudenia v živote človeka (Sk 19, 13-20)
Aj niektorí z potulných židovských zaklínačov pokúsili sa vyslovovať meno Pána Ježiša nad ľuďmi, ktorí mali zlých duchov, a hovorili: Zaklínam vás Ježišom, ktorého káže Pavel. Robili to siedmi synovia nejakého Skevu, židovského veľkňaza. Ale zlý duch im odpovedal: Ježiša poznám, aj o Pavlovi viem; ale kto ste vy? A oboril sa na nich ten človek, v ktorom býval zlý duch, zmocnil sa ich oboch, a tak ich doriadil, že nahí a doráňaní zutekali z toho domu. I dozvedeli sa o tom všetci Židia i Gréci, ktorí bývali v Efeze, a všetkých pochytila bázeň a zvelebovali meno Pána Ježiša. 18Mnohí, ktorí uverili, prichádzali, vyznávali a vyrozprávali svoje skutky. Mnohí zase, ktorí sa zaoberali čarodejníctvom, poznášali svoje knihy a spálili ich všetkým pred očami; a keď spočítali ich cenu, dostali päťdesiattisíc strieborných. Takto mocou Pánovou rástlo slovo a dokazovalo svoju silu.

Viac»

Názov: Nezlomná viera
august 25, 2019, Autor: Ján Hroboň

Ranná kázeň: Nezlomná viera (Iz 40, 31)
Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neslabnú, chodia, a neustávajú.

Viac»

Názov: Kráľovstvo nebeské je najvzácnejšie
august 18, 2019, Autor: Marek Hrivňák

Večerná kázeň: Kráľovstvo nebeské je najvzácnejšie (Mt 13, 45-46)
Ďalej podobné je kráľovstvo nebeské kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly; keď našiel drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal, a kúpil ju.

Viac»

Názov: Pohľad na svet inými očami
august 18, 2019, Autor: Jozef Havrila

Ranná kázeň: Pohľad na svet inými očami (Mk 12, 41-44)
Ježiš sedel pri pokladnici a prizeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Mnohí bohatí hádzali mnoho. Prišla aj chudobná vdova a vhodila dva haliere, to jest kodrant. Tu zavolal si učeníkov a povedal im: Vpravde vám hovorím: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, ktorí hádzali do pokladnice. Lebo všetci hádzali z prebytku, ale ona zo svojej chudoby vhodila všetko, čo mala, celý svoj majetok.

Viac»

Názov: Mocný, Milostivý a Spravodlivý Pán
august 11, 2019, Autor: Matej Trepáč

Večerná kázeň: Mocný, Milostivý a Spravodlivý Pán (Iz 2, 2-5)
V posledných dňoch pevne bude stáť vrch domu Hospodinovho na vrchole hôr, vyvýšený bude nad pahorky. Pohrnú sa k nemu všetky národy, poputujú mnohé kmene a povedia: Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po Jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. On bude súdiť medzi národmi, vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože; národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne. Hor sa, dom Jákobov! Choďme v svetle Hospodinovom!

Viac»

Názov: Výstraha pred zvodmi
august 11, 2019, Autor: Jozef Havrila

Ranná kázeň: Výstraha pred zvodmi (Jk 3, 13-18)
Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým konaním preukáže svoje skutky v múdrej skromnosti! Ale ak máte horkú vášnivosť a hašterivosť v srdci, nevychvaľujte sa a neklamte proti pravde. Toto nie je múdrosť zhora, ale pozemská, zmyslová, démonická. Lebo kde je vášnivosť a hašterivosť, tam je nepokoj a všetko možné zlo.  Ale múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým čistá, potom pokojamilovná, krotká, poslušná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nestranná, bez pokrytectva. A ovocie spravodlivosti rozsieva sa v pokoji tým, čo tvoria pokoj.

Viac»

Názov: Pozdvihni oči
august 4, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Večerná kázeň: Pozdvihni oči (1M 13, 14)
Hospodin riekol Abrámovi potom, keď sa Lót odlúčil od neho: Pozdvihni oči a z miesta, na ktorom si, zahľaď sa na sever i na juh, na východ i na západ.

Viac»

Názov: Božie požehnanie zachraňuje
august 4, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Ranná kázeň: Božie požehnanie zachraňuje (2M 16, 11-12)
Vtedy Hospodin riekol Mojžišovi: Počul som reptanie Izraelcov; povedz im toto: Podvečer budete jesť mäso a vždy ráno sa nasýtite chlebom a spoznáte, že ja som Hospodin, váš Boh.

Viac»

Názov: Neobyčajný posol s obyčajným posolstvom
júl 21, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Neobyčajný posol s obyčajným posolstvom (4M 22, 21-35)
Vtedy Bileám ráno vstal, osedlal oslicu a šiel s moábskymi kniežatmi. Avšak Boží hnev vzplanul, že predsa šiel, a anjel Hospodinov sa mu postavil do cesty ako protivník, kým jazdil na svojej oslici, a obaja jeho sluhovia boli s ním. Keď oslica uvidela anjela Hospodinovho stáť v ceste s vytaseným mečom v ruke, odbočila z cesty a šla do poľa. Bileám zbil oslicu za to, že odbočila z cesty. Tu zastal anjel Hospodinov na chodníku medzi vinicami; múr bol z jednej i z druhej strany. Keď oslica uvidela anjela Hospodinovho, pritlačila sa k stene a Bileámovi pritlačila nohu k stene. On ju znova zbil. Anjel Hospodinov šiel ďalej a zastal na úzkom mieste, kde nebolo nijakej cesty na odbočenie napravo alebo naľavo. Keď oslica uvidela anjela Hospodinovho, ľahla si pod Bileámom. Bileám vzplanul hnevom a bil oslicu palicou. Vtedy otvoril Hospodin oslici ústa; i povedala Bileámovi: Čo som ti urobila, že si ma už trikrát zbil? Bileám odpovedal oslici: Dopustila si sa svojvôle proti mne! Keby som mal meč v ruke, určite by som ťa zabil. Tu oslica povedala Bileámovi: Či nie som tvojou oslicou, na ktorej jazdíš, odkedy žiješ, až do dnešného dňa Robievala som ti to? Odpovedal: Nie! Vtedy Hospodin otvoril Bileámovi  oči, a ten uvidel anjela Hospodinovho stáť v ceste s vytaseným mečom. Sklonil sa a padol pred ním na tvár. I riekol mu anjel Hospodinov: Prečo si už tri razy bil svoju oslicu? Ja som vyšiel postaviť sa proti tebe, lebo táto cesta podľa mňa je zvrátená. Oslica ma videla a trikrát sa mi vyhla. Keby sa nebola vyhla, teraz by som ťa zabil, ale ju by som nechal nažive. Bileám odpovedal anjelovi Hospodinovmu: Zhrešil som, lebo som nevedel, že ty stojíš proti mne na ceste. Ale teraz, ak sa ti to nepáči, chcem sa vrátiť! Ale anjel Hospodinov riekol Bileámovi: Choď s mužmi, avšak vyslov len to slovo, ktoré ti poviem. A tak Bileám šiel s Bálákovými kniežatami.

Viac»

Názov: Odpúšťajúci Nebeský Otec
júl 14, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Večerná kázeň: Odpúšťajúci Nebeský Otec (L 6, 36)
Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec.

Viac»

Názov: Len Božia práca môže konať divy
júl 14, 2019, Autor: Jozef Havrila

Ranná kázeň: Len Božia práca môže konať divy (Mk 4, 26-34)
Potom hovoril: Tak je to s kráľovstvom Božím, ako keď človek zaseje zrno do zeme; v noci spí, vo dne vstáva, a zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako. Lebo zem sama od seba prináša úrodu; najprv byľ, potom klas a potom plno zrna v klase. A keď úroda dozrie, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva. Potom hovoril: Čomu pripodobníme kráľovstvo Božie, alebo v akom podobenstve ho predstavíme? Je ako horčičné zrno: keď je siate do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi; ale zasiate sa rozrastie a je väčšie ako všetky byliny; vyháňa veľké ratolesti, takže v jeho tôni môžu hniezdiť vtáci nebeskí.  A hlásal im slovo v mnohých takých podobenstvách, nakoľko mohli pochopiť. Bez podobenstva im však nehovoril, ale svojim učeníkom osobitne všetko vykladal.

Viac»

Názov: Pán hľadá stratených
júl 7, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Večerná kázeň: Pán hľadá stratených (Mt 9, 9)
Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici, a povedal mu: Nasleduj ma! A on vstal a nasledoval Ho.

Viac»

Názov: Keď Pán Ježiš hovorí, oplatí sa prísť, počúvať a plniť
júl 7, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Keď Pán Ježiš hovorí, oplatí sa prísť, počúvať a plniť (L 6, 47-49)
Ukážem vám, komu je podobný každý, kto prichádza ku mne, počúva moje slovo a zachováva ho. Podobný je človeku, ktorý si stavia dom; hlboko kopal a položil základ na skalu. Keď sa strhla povodeň, rieka udrela na ten dom, ale nemohla ním pohnúť, pretože bol dobre postavený. Kto však počul, a nezachoval, podobný je človeku, ktorý si postavil dom na zemi bez základu; udrela naň rieka a hneď sa zrútil, a pád toho domu bol veľký!

Viac»

Názov: Pozvanie od Pána
jún 30, 2019, Autor: Jozef Havrila

Večerná kázeň: Pozvanie od Pána (L 14, 16-24)
On mu však povedal: Jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. V hodine večere poslal sluhu, aby povedal pozvaným: Poďte, lebo už je [všetko] hotové! Ale všetci sa začali jednomyseľne vyhovárať. Prvý mu povedal: Pole som kúpil, musím ísť a obzrieť si ho; prosím ťa, vyhovor ma. Druhý povedal: Päť párov volov som kúpil a idem ich vyskúšať; prosím ťa, vyhovor ma. Iný zasa povedal: Oženil som sa, a preto nemôžem prísť. Keď sa sluha vrátil, oznámil to pánovi. Vtedy sa rozhneval pán domu a povedal sluhovi: Vyjdi rýchlo na cesty a ulice mesta a priveď sem chudobných, mrzákov, slepých a chromých. Sluha povedal: Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a miesto ešte je. Vtedy povedal pán sluhovi: Vyjdi na poľné cesty a medzi ohrady a prinúť (ich) vojsť, aby sa mi naplnil dom. Lebo hovorím vám, že ani jeden z mužov, ktorí boli pozvaní, neokúsi moju večeru.

Viac»

Názov: Zacheus
jún 30, 2019, Autor: Matej Trepáč

Ranná kázeň: Zacheus (L 19, 10)
Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.

Viac»

Názov: Deň odpočinku
jún 23, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Večerná kázeň: Deň odpočinku (2M 23, 12)
Šesť dní konaj svoju prácu, na siedmy deň si však odpočiň, aby si odpočinul tvoj vôl i osol a vydýchol si syn tvojej slúžky i cudzinec.

Viac»

Názov: Poklad
jún 23, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Ranná kázeň: Poklad (Mt 13, 44)
Podobné je kráľovstvo nebeské pokladu skrytému na poli, ktorý človek našiel a skryl; od radosti nad ním ide, predá, čo má, a kúpi to pole.

Viac»

Názov: Konanie Svätej Trojice
jún 16, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Večerná kázeň: Konanie Svätej Trojice (1J 4, 14)
A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna svetu za Spasiteľa.

Viac»

Názov: Svätá Trojica
jún 16, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Svätá Trojica (1J 5, 70)
Lebo traja sú, ktorí vydávajú svedectvo [na nebi: Otec, Slovo a Duch Svätý, a títo traja jedno sú]:

Viac»

Názov: Budete mi svedkami
jún 10, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Večerná kázeň: Budete mi svedkami (Sk 1, 8)
ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme.

Viac»

 

Názov: Pôsobenie Ducha Svätého
jún 9, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Večerná kázeň: Pôsobenie Ducha Svätého (G 5, 16-18)
Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu; navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Ale keď vás Duch vedie, nie ste pod zákonom.

Viac»

Názov: Len jedno je potrebné: Prísť!
jún 9, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Len jedno je potrebné: Prísť! (Zj 22, 17)
Duch a nevesta hovoria: Príď! Kto počúva, nech povie: Príď! Kto žízni, nech príde! Kto chce, nech si naberie zadarmo vodu života!

Viac»

Názov: Vstúpenie Pána
máj 30, 2019, Autor: Jozef Havrila

Večerná kázeň: Vstúpenie Pána (J 16, 7)
Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel; lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám; ale keď odídem, pošlem Ho k vám.

Viac»

Názov: Ty si môj Pastier
máj 26, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Večerná kázeň: Ty si môj Pastier (1Pt 5, 8-11)
Buďte rozvážni, bdejte! Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc koho by zožral; vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že takéto isté utrpenia sú údelom vášho bratstva po celom svete! Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal v Kristovi do svojej večnej slávy, keď trochu potrpíte, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na stály základ! Jemu moc naveky vekov. Amen.

Viac»

 

Názov: Rogate – Modlite sa!
máj 26, 2019, Autor: Jozef Havrila

Ranná kázeň: Rogate – Modlite sa! (Iz 54, 7-13)
Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím. V prekypení svojho hnevu som skryl svoju tvár na chvíľu pred tebou, no večnou milosťou sa zľutujem nad tebou – vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ. Pripadá mi to ako za dní Nóachových: ako som prisahal, že vody Nóachove nezaplavia už zem, tak teraz prisahám, že sa nebudem hnevať na teba, ani ťa nebudem karhať. Lebo keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa klátili, moja milosť sa nepohne od teba, ani moja zmluva pokoja sa neskláti, hovorí Hospodin, ktorý sa zmilúva nad tebou. Ty biedna, zmietaná, bezútešná! Ajhľa, tvoje základné kamene položím na drahokamy a tvoje základy na zafíry. Rubínom obložím tvoje cimburia, tvoje brány karbunkulom a celé tvoje územie vzácnymi kameňmi. Všetci, ktorí ťa budujú, budú poučení Hospodinom, a hojný bude pokoj tvojich synov.

Viac»

Názov: Pravá viera 
máj 19, 2019, Autor: Jozef Havrila

Večerná kázeň: Pravá viera (Žd 11, 1-2.6)
A viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Lebo v nej dostali svedoctvo starší predkovia. A bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je, a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. 

Viac»

Názov: Cantate – Spievajte
máj 19, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Ranná kázeň: Cantate – Spievajte (Ž 96, 2-4a)
Spievajte Hospodinovi, dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň čo deň! O Jeho sláve rozprávajte medzi pohanmi, o Jeho divných skutkoch medzi všetkými národmi! Lebo Hospodin je veľký a hoden veľkej chvály.

Viac»

Názov: Poslušná vďačnosť
máj 12, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Poslušná vďačnosť (1S 1, 26-28)
Vtedy ona povedala: Ach, pane môj! Akože žiješ, pane môj, ja som oná žena, čo tu stála pri tebe a modlila sa k Hospodinovi. Za tohto chlapca som prosila, a Hospodin mi dal to, čo som prosila od Neho. Preto ho odovzdávam Hospodinovi, aby bol Hospodinovi oddaný po všetky dni svojho života. A vzývali tam Hospodina.

Viac»

Názov: Hospodin je môj Pastier
máj 5, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Večerná kázeň: Hospodin je môj pastier (Ž 23, 1)
Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku.

Viac»

Názov: Zjavenie dobrého Pastiera
máj 5, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Zjavenie dobrého Pastiera (J 21, 1-14)
Potom sa Ježiš zase zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: Boli tam pospolu Šimon Peter a Tomáš, prímenom Dvojča, Natanael z Kány Galilejskej, synovia Zebedeovi a dvaja iní z Jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal: Idem loviť ryby. Hovoria mu: Ideme aj my s tebou. I vybrali sa a vstúpili na loď, ale v tú noc nič nechytili. Už na úsvite stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Riekol im teda Ježiš: Deti, či máte niečo zjesť? Odpovedali Mu: Nemáme. A On im riekol: Spusťte sieť napravo od lode a nájdete. Spustili teda, a ani ju nevládali vytiahnuť pre množstvo rýb. Tu povedal Petrovi učeník, ktorého Ježiš miloval: To je Pán! Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, prehodil si plášť – bol totiž nahý – a hodil sa do mora. Ostatní učeníci prišli však na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na dvesto lakťov, a ťahali sieť s rybami. Keď vystúpili na zem, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im kázal: Doneste z rýb, čo ste teraz chytili. Šimon Peter vstúpil (na loď) a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb; bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. Ježiš im riekol: Poďte a jedzte! A ani jeden z učeníkov sa Ho neodvážil spýtať: Kto si Ty? Lebo vedeli, že je to Pán. Ježiš prišiel, vzal chlieb a dal im, podobne aj rybu. To sa Ježiš už po tretí raz zjavil učeníkom potom, ako vstal z mŕtvych.

Viac»

Názov: Videl si už môjho Syna?
apríl 28, 2019, Autor: Matej Trepáč

Večerná kázeň: Videl si už môjho Syna? (J 12, 20-26)
Medzi tými, čo prišli vykonať pobožnosť na slávnosti, bolo niekoľko Grékov. Tí pristúpili teda k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho hovoriac: Pane, chceme vidieť Ježiša! Filip išiel a povedal Ondrejovi, potom Ondrej a Filip išli a oznámili to Ježišovi. Ježiš im riekol: Prišla hodina, aby bol oslávený Syn človeka. Veru, veru, hovorím vám: Ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, ne odumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachová ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, a kde som ja, tam bude i môj služobník. Ak mi niekto slúži, uctí ho Otec.

Viac»

Názov: Otvor mi oči Duch Svätý
apríl 28, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Ranná kázeň: Otvor mi oči Duch Svätý (Sk 28, 23-31)
Určili mu teda deň a zišlo sa ich mnoho na jeho byte. (Pavel) im od rána až do večera vykladal, svedčil o kráľovstve Božom a presviedčal ich o Ježišovi z Mojžišovho Zákona a z Prorokov. Niektorí uverili jeho rečiam, iní však neverili. A keďže neboli jednomyseľní medzi sebou, rozišli sa, keď im Pavel povedal (toto) jedno slovo: Dobre povedal Duch Svätý vašim otcom ústami proroka Izaiáša hovoriac: Choď k tomuto ľudu a povedz mu: Ušami budete počúvať, ale nebudete rozumieť, a očami budete pozerať, ale nebudete vidieť. Lebo otupelo srdce tohto ľudu a ťažko počúvajú ušami, a zažmúrili oči, aby nevideli očami a nepočuli ušami a nechápali srdcom a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil. Vedzte teda, že je k pohanom poslané toto spasenie Božie a oni budú počúvať. [Ako to povedal, Židia odišli, hádajúc sa medzi sebou.] Pavel zostal potom celé dva roky v najatom byte, prijímal všetkých, ktorí prichádzali k nemu a celkom smelo a bez prekážky kázal o kráľovstve Božom a učil o Pánovi Ježišovi Kristovi.

Viac»

Názov: Vzkriesený Pán
apríl 22, 2019, Autor: Jozef Havrila

Ranná kázeň: Vzkriesený Pán (Mk 16, 1-7)
Keď sa skončila sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salomé nakúpili voňavé oleje, aby ho išli pomazať. Včasráno prvého dňa po sobote, hneď po východe slnka, prišli k hrobu. Hovorili si medzi sebou: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“ Keď zdvihli zrak, videli, že kameň je už odvalený. Bol totiž veľmi veľký. Vošli do hrobu a napravo videli sedieť mládenca oblečeného do bieleho rúcha a zľakli sa. No on im povedal: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Niet ho tu — bol vzkriesený. Hľa, miesto, kde ho položili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.

Viac»

Názov: Jóbova viera
apríl 21, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Večerná kázeň: Jóbova viera (Jób 19, 25-27)
Ja viem, že môj Vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. I keď moja koža bude tak rozrušená, zo svojho tela uzriem Boha, ktorého uvidím pri sebe; moje oči, nie cudzie, Ho uvidia. Srdce mi v hrudi prahne po tom.

Viac»

Názov: Ježiš žije!
apríl 21, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Ranná kázeň: Ježiš žije! (J 14, 19b)
pretože ja žijem, aj vy budete žiť.

Viac»

Názov: Pán Ježiš – Veľkonočný Baránok 
apríl 19, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Večerná kázeň: Pán Ježiš – Veľkonočný Baránok (1K 5, 7)
Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, veď ste nenakvasení, lebo aj náš veľkonočný Baránok, Kristus, bol za nás obetovaný.

Viac»

Názov: Moc kríža
apríl 19, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Moc kríža (L 23, 50-54)
A hľa, muž zo židovského mesta Arimatie, menom Jozef, ktorý bol radca, muž dobrý a spravodlivý, a nesúhlasil s ich radou a skutkom, ale očakával kráľovstvo Božie, prišiel k Pilátovi a prosil ho o Ježišovo telo. Keď Ho sňal, zavinul Ho do plátna a položil do hrobu vytesaného v skale, v ktorom ešte nikto nikdy neležal. A bol deň prípravy a nastávala sobota. 

Viac»

Názov: Dobré zvyky
apríl 18, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Večerná kázeň: Dobré zvyky (L 22, 39)
Potom vyšiel a poberal sa podľa obyčaje na Olivový vrch; nasledovali Ho aj učeníci.

Viac»

 

Názov: Máriina obeť Pánovi
apríl 14, 2019, Autor: Jozef Havrila

Večerná kázeň: Máriina obeť Pánovi (Mk 14, 3-9)
Keď bol v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel za stolom, prišla žena s alabastrovou nádobou drahocennej masti z pravej nardy. Rozbila alabastrovú nádobu a masť Mu vyliala na hlavu. Ale niektorí sa medzi sebou rozhorčene rozprávali: Načo bola táto strata masti? Lebo táto masť sa mohla predať za viac ako tristo denárov a (tie) dať chudobným. I dohovárali jej. Ale Ježiš povedal: Nechajte ju; čo ju zarmucujete? Dobrý skutok mi preukázala. Lebo chudobných vždy máte so sebou, a keď budete chcieť, budete im môcť dobre činiť; ale mňa nemáte vždy. Čo mohla, urobila: vopred mi pomazala telo na pohreb. Veru, hovorím vám: Kdekoľvek na celom svete bude sa zvestovať evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila.

Viac»

Názov: Kde Pán Ježiš pôsobí, tam zmenu spôsobí
apríl 14, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Kde Pán Ježiš pôsobí, tam zmenu spôsobí (Mt 21, 12-17)
Potom Ježiš vošiel do chrámu, vyhnal všetkých, ktorí predávali a kupovali v chráme, peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubíc lavice a riekol im: Napísané je: Dom môj bude sa volať domom modlitby, ale vy robíte z neho peleš lotrov. Tu pristúpili k Nemu v chráme slepí, chromí a uzdravoval ich. A keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré činil, i deti, ktoré volali v chráme: Hosana Synovi Dávidovmu! – namrzeli sa a povedali Mu: Či počuješ, čo títo hovoria? Ježiš im odpovedal: Áno! Či ste nikdy nečítali: Z úst nemluvniatok a kojencov pripravil si si chválu? Nato ich opustil, odišiel z mesta do Betánie a tam prenocoval.

Viac»

Názov: Predstavy o Bohu
apríl 7, 2019, Autor: Jozef Havrila

Večerná kázeň: Predstavy o Bohu (Žd 13, 12-14)
Preto aj Ježiš, aby posvätil ľud vlastnou krvou, trpel za bránou. Vyjdime teda k Nemu von za ohradu, znášajúc Jeho hanenie. Lebo nemáme tu trvalé mesto, ale hľadáme ono
budúce. 

Viac»

Názov: Iba Jeden
apríl 7, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Iba Jeden (1Tim 2, 5-6)
Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus, ktorý dal seba ako výkupné za všetkých ako svedectvo vo vopred určenom čase.

Viac»

Názov: Láska Pána Ježiša
marec 31, 2019, Autor: Matej Trepáč

Večerná kázeň: Láska Pána Ježiša (J 13, 31-35)
Keď vyšiel, riekol Ježiš: Teraz je oslávený Syn človeka a Boh je oslávený v Ňom. A keď je Boh oslávený v Ňom, aj Boh oslávi Jeho v sebe, a hneď Ho oslávi. Deti, ešte máličko som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som Židom povedal, aj vám hovorím teraz: Kam ja idem, tam vy nemôžete prísť. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.

Viac»

 

Názov: Životný údel, ktorý nám (ne)patrí!
marec 31, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Životný údel, ktorý nám (ne)patrí! (1M 4, 12b)
tulákom a bludárom budeš na zemi.

Viac»

Názov: Cesta života a cesta smrti
marec 24, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Ranná kázeň: Cesta života a cesta smrti (Jer 21, 8)
Tomuto ľudu však povedz: Takto vraví Hospodin: Ajhľa, ja kladiem pred vás cestu života a cestu smrti.

Viac»

Názov: Vytrvalá prosba
marec 17, 2019, Autor: Jozef Havrila

Večerná kázeň: Vytrvalá prosba (Mt 15, 21-28)
Potom odišiel Ježiš a utiahol sa do krajov Týru a Sidonu. A hľa, kanaánska žena prišla z oných končín a kričala: Zmiluj sa nado mnou, Pane, Syn Dávidov! Dcéra sa mi strašne trápi, posadnutá démonom. On jej však neodpovedal ani slovo. I pristúpili učeníci a prosili Ho: Odbav ju, lebo kričí za nami. Odvetil: Ja som poslaný len k strateným ovciam domu izraelského. Ale ona prišla, padla Mu k nohám a prosila: Pane, pomôž mi! On však odvetil: Nie je dobré vziať deťom chlieb a hodiť šteňatám. Odpovedala Mu: Áno, Pane, ale veď aj šteňatá jedávajú z omrviniek, ktoré padajú zo stola ich pánov. Na to jej povedal Ježiš: Ó, žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš! A ozdravela jej dcéra v tú hodinu.

Viac»

Názov: Na vrchu
marec 17, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Ranná kázeň: Na vrchu (2M 19, 20)
Hospodin zostúpil na vrch Sinaj, na končiar vrchu. Hospodin zavolal Mojžiša na končiar vrchu a Mojžiš vystúpil.

Viac»

Názov: Vykonávanie pôstu
marec 10, 2019, Autor: Matej Trepáč

Večerná kázeň: Vykonávanie pôstu (Mich 7, 7-9)
Ja však chcem hľadieť na Hospodina, čakať budem na Boha svojej spásy. Môj Boh ma vyslyší. Neraduj sa nado mnou, nepriateľka moja! Ak som padol, povstanem, ak sedím v tme, Hospodin mi je svetlom. Musím znášať hnev Hospodinov, lebo som sa prehrešil proti Nemu, dokiaľ neurovná môj spor a nepomôže mi k právu. Vyvedie ma na svetlo a uzriem Jeho spásonosný skutok.

Viac»

Názov: Nemilujme svet
marec 10, 2019, Autor: Jozef Havrila

Ranná kázeň: Nemilujme svet (1J 2, 15-17)
Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nieto v ňom lásky k Otcovi. Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta. Svet však hynie, aj jeho žiadosť (hynie), ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva naveky.

Viac»

Názov: Zakorenení v láske
marec 3, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Zakorenení v láske (Ef 3, 17-19)
aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie; aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou.

Viac»

Názov: Zaznelo Slovo Hospodinovo
február 24, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Večerná kázeň: Zaznelo Slovo Hospodinovo (Ez 1, 3)
zreteľne zaznelo slovo Hospodinovo kňazovi Ezechielovi, synovi Búziho, v krajine Chaldejcov pri rieke Kebár. A bola tam nad ním ruka Hospodinova.

Viac»

Názov: Keď to jedno (ne)chýba
február 24, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Keď to jedno (ne)chýba Tu sa Ježiš zahľadel na neho, zamiloval si ho a povedal mu: Jedno ti chýba: choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi; potom príď [vezmi kríž] a nasleduj ma.

Viac»

Názov: Manželia sú jeden tím
február 17, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Večerná kázeň: Manželia sú jeden tím (Kaz 4, 9; 12)
Dvaja sa majú lepšie ako jeden, lebo majú odmenu za svoju námahu; A ak niekto premôže jednotlivca, dvaja obstoja pred ním. Trojitý povraz sa nepretrhne rýchlo.

Viac»

Názov: Keď manželia (ne)hrajú spolu
február 17, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Keď manželia (ne)hrajú spolu  (1S 25, 2-3)
V Máóne bol istý muž, ktorý mal hospodárstvo v Karmele; tento muž bol veľmi bohatý, mal tritisíc oviec a tisíc kôz. Bol pri strihaní svojich oviec v Karmele. Muž sa volal Nábál, jeho žena sa volala Abigajil. Bola to žena veľmi rozumná a pekná; jej muž však bol surový a zlomyseľný; bol z rodu Kálebovho.

Viac»

Názov: Byť v Božej blízkosti
február 10, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Večerná kázeň: Byť v Božej blízkosti (Mt 17, 1-5)
O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa premenil pred nimi a tvár Mu žiarila sťa slnko a rúcho jeho zbelelo ako svetlo. A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš a zhovárali sa s Ním. Peter prehovoril k Ježišovi: Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobí tu tri stánky: jeden Tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. Keď on ešte hovoril, ajhľa, jasný oblak ich zastrel a z oblaku ozval sa hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo; Jeho poslúchajte.

Viac»

 

Názov: Len jedno je potrebné! 
február 10, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Len jedno je potrebné! (L 10, 42a)
Len jedno je potrebné.

Viac»

Názov: Láska k druhým ľuďom
február 3, 2019, Autor: Jozef Havrila

Večerná kázeň: Láska k druhým ľuďom (R 13, 8-10)
Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, naplnil zákon. Veď prikázania: nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, [nevydáš krivé svedectvo], nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, v tomto slove sú zhrnuté: Miluj blížneho ako seba samého. Láska blížnemu zle nerobí. Plnosťou zákona je teda láska.

Viac»

Názov: Moc Pánova pri nás
február 3, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Ranná kázeň: Moc Pánova pri nás (Ž 62, 12-13a)
Raz prehovoril Boh, dve veci som vyrozumel: U Boha je moc a u Teba i milosť, Pane!

Viac»

Názov: Dobrým premáhaj zlé
január 27, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Večerná kázeň: Dobrým premáhaj zlé (Žid 10, 19-23)
Keďže teda, bratia, máme dôveru, že vojdeme do svätyne skrze krv Ježišovu touto novou a živou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to jest cez vlastné telo; a keďže máme aj veľkého kňaza nad domom Božím: pristupujme s úprimným srdcom, v plnosti viery ako takí, ktorí majú srdce očistené od zlého svedomia a telo obmyté čistou vodou. Pridŕžajme sa neochvejne vyznania nádeje, lebo verný je Ten, ktorý dal to zasľúbenie.

Viac»

Názov: Jedno je potrebné: Vidieť viac, ako vidíme
január 27, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Jedno je potrebné: Vidieť viac, ako vidíme (R 1, 8)
Predovšetkým ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za všetkých vás, že sa o vašej viere hovorí po celom svete.

Viac»

Názov: Len jedno je potrebné: Ježišova prítomnosť
január 20, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Len jedno je potrebné: Ježišova prítomnosť (J 12, 1-8)
Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili Mu tam pohostenie a Marta posluhovala; Lazár bol medzi tými, ktorí s Ním stolovali. Tu Mária vzala funt pravej, veľmi drahej nardovej masti, pomazala Ježišovi nohy a poutierala Mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil vôňou masti. Tu sa jeden z Jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý Ho mal zradiť, opýtal: Prečo nepredali túto masť za tristo denárov a nedali ich chudobným? Ale to nepovedal preto, že by mu šlo o chudobných, ale preto, že bol zlodej, a keďže bola pokladnička u neho, brával z toho, čo do nej vkladali. Ježiš mu však riekol: Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu! Veď chudobných vždy máte medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.

Viac»

Názov: O vode v Biblii
január 13, 2019, Autor: Matej Trepáč

Večerná kázeň: O vode v Biblii (Mt 3, 13-17)
Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu ku Jánovi, aby sa mu dal pokrstiť. On Mu však odporoval a povedal: Ja by som sa mal dať pokrstiť Tebe, a Ty prichádzaš ku mne? Ale Ježiš mu povedal: Nechaj to teraz! Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť. Povolil Mu teda. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody, a hľa, otvorili sa nebesá a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal na Neho. A hľa, z neba bolo počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.

Viac»

Názov: Pozdvihnite oči
január 13, 2019, Autor: Marián Lajda

Ranná kázeň: Pozdvihnite oči (J 4, 34-35)
Ježiš im povedal: Mojím pokrmom je činiť vôľu Toho, ktorý ma poslal, a dokonať Jeho dielo. Či sami nevravíte, že ešte štyri mesiace, a príde žatva? Ajhľa, hovorím vám, pozdvihnite oči a hľaďte na polia, že sa zabeleli k žatve.

Viac»

Názov: Pán Ježiš je Svetlo sveta
január 6, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Večerná kázeň: Pán Ježiš je Svetlo sveta (Iz 60, 1-3)
Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vzchádza nad tebou. Lebo, hľa, tma kryje zem a temnota národy, ale nad tebou vzchádza Hospodin a Jeho sláva sa zjavuje nad tebou. Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou.

Viac»

Názov: To, čo nás privádza k Ježišovi
január 6, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: To, čo nás privádza k Ježišovi (Mt 2, 10)
Keď uzreli hviezdu, zaradovali sa veľkou radosťou.

Viac»

Názov: Nasledovanie Pána v novom roku
január 1, 2019, Autor: Jozef Havrila

Večerná kázeň: Nasledovanie Pána v novom roku (R 8, 24-28)
Lebo v nádeji sme boli spasení. Ale nádej, ktorú vidíme (splnenú), nie je nádej. Veď čo niekto vidí, načo by sa tomu aj nádejal? Ale ak sa nádejame tomu, čo nevidíme, to trpezlivo očakávame. A tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám Duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným. A Ten, ktorý skúma srdcia, vie, čo má Duch na mysli, že sa totiž tak prihovára za svätých, ako Boh chce. A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.

Viac»

Názov: Prítomnosť Pána Ježiša v našich životoch
január 1, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Nový rok: Prítomnosť Pána Ježiša v našich životoch (L 10, 41-42)
Odpovedal jej Pán: Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci. Len jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme.

Viac»

Názov: Božia vernosť
december 31, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová

Závierka občianskeho roka: Božia vernosť (1K 1, 9)
Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.

Viac»

Názov: Jozefov príbeh
december 30, 2018, Autor: Jacob Youmas

Ranná kázeň: Jozefov príbeh (Mt 1, 18-25)
Ježiš Kristus narodil sa takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, a skôr, ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požehnanom stave z Ducha Svätého. Jej muž Jozef bol spravodlivý; nechcel ju vystaviť hanbe, ale chcel ju tajne prepustiť. Keď premýšľal o tom, ajhľa, zjavil sa mu vo sne anjel Pánov a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Mária za ženu, lebo čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš Mu meno Ježiš; lebo On vyslobodí svoj ľud z ich hriechov. Toto všetko sa stalo, aby sa naplnilo, čo Pán riekol ústami proroka: Ajhľa, panna počne a porodí syna a dajú Mu meno Emanuel; to v preklade znamená: Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil zo sna, urobil, ako mu prikázal anjel Pánov: prijal svoju ženu, neobcoval s ňou, kým neporodila syna, a dal Mu meno Ježiš.

Viac»

Názov: Pôvodný význam Vianoc a ich symbolov
december 26, 2018, Autor: Jozef Havrila

2.sviatok vianočný: Pôvodný význam Vianoc a ich symbolov (Sk 7, 56)
i riekol: Ajhľa, vidím nebesá otvorené a Syna človeka stáť na pravici Božej.

Viac»

Názov: Radosť z narodenia Pána Ježiša
december 25, 2018, Autor: Marián Kaňuch

1.sviatok vianočný večer: Radosť z narodenia Pána Ježiša(L 2, 10-14)
Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach. A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!

Viac»

Názov: Odpovedať na Božie volanie
december 25, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová

1.sviatok vianočný: Odpoveď na Božie volanie (Ž 50, 1)
Mocný Boh, Hospodin, hovorí a oslovuje zem od slnka východu až k jeho západu.

Viac»

Názov: Miesto Pána Ježiša v našom živote
december 24, 2018, Autor: Marián Kaňuch

Štedrovečerná kázeň: Miesto Pána Ježiša v našom živote (L 2, 7)
I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto.

Viac»

Názov: Trvalá radosť
december 23, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová

Večerná kázeň: Trvalá radosť (L 1, 46-47) 
Vtedy povedala Mária: Velebí moja duša Pána a môj duch sa rozveselil v Bohu, v mojom Spasiteľovi.

Viac»

Názov: Ježiš je Pán!
december 23, 2018, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Ježiš je Pán! (1Kor 8, 5-6)
A hoci sú takzvaní bohovia, už či na nebi a či na zemi, ako je aj mnoho bohov a mnoho pánov, ale my máme jediného Boha – Otca, z ktorého je všetko, a my pre Neho, a jediného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my skrze Neho.

Viac»

Názov: Hriech človeka
december 16, 2018, Autor: Jozef Havrila

Večerná kázeň: Hriech človeka (1M 3, 9-15)
Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol: Kde si? On odpovedal: Počul som Ťa v záhrade, bál som sa, lebo som nahý; i skryl som sa. Nato Boh riekol: Kto ti oznámil, že si nahý? Nejedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť? Človek odpovedal: Žena, ktorú si mi dal, aby bola pri mne, dala mi zo stromu; i jedol som. Nato riekol Hospodin Boh žene: Čo si to urobila? A žena odpovedala: Had ma podviedol; nuž jedla som. Vtedy riekol Hospodin Boh hadovi: Pretože si to urobil, prekliaty budeš nad všetok dobytok i nad všetky poľné zvieratá. Po bruchu sa budeš plaziť a prach budeš hltať po všetky dni svojho života. Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo; ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš pätu.

Viac»

Názov: „Kristus” – „Mesiáš” – „Pomazaný”
december 16, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová

Ranná kázeň: „Kristus” – „Mesiáš” – „Pomazaný” (J 4, 25-26)
Žena Mu povedala: Viem, že prichádza Mesiáš, ktorý sa volá Kristus; keď Ten príde, oznámi nám všetko. Riekol jej Ježiš: Ja som to, ktorý rozprávam s tebou.

Viac»

Názov: Druhý príchod Pána Ježiša
december 9, 2018, Autor: Jozef Havrila

Večerná kázeň: Druhý príchod Pána Ježiša (L 21, 25-36)
A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi úzkosť národov, ktoré budú bezradné pre hučanie morai vlnobitia; ľudia zamrú strachom v očakávaní vecí, ktoré prídu na celý svet. Lebo nebeské moci budú sa pohybovať. A vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a slávou veľkou. Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie. Potom im povedal podobenstvo: Pozrite si figovník a všetky stromy; keď vidíte, že už pučia, sami viete, že je leto blízko; tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že blízko je kráľovstvo Božie. Veru, hovorím vám, že sa toto pokolenie nepominie, kým sa všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová na nikdy nepominú. Dbajte, aby vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o živobytie, a znenazdania prikvačil by vás ten deň ako osídlo, lebo príde na všetkých, ktorí bývajú na celej zemi. Bdejte teda každý čas a modlite sa, aby ste mohli ujsť všetkému, čo sa má stať, a postaviť sa pred Syna človeka.

Viac»

Názov: Ježiš je Spasiteľ – Záchranca
december 9, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová

Ranná kázeň: Ježiš je Spasiteľ – Záchranca (Mt 1, 21)
Porodí syna a dáš Mu meno Ježiš; lebo On vyslobodí svoj ľud z ich hriechov.

Viac»

Názov: Emanuel = Boh s nami
december 2, 2018, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Emanuel = Boh s nami (Mt 1, 23)
Ajhľa, panna počne a porodí syna a dajú Mu meno Emanuel; to v preklade znamená: Boh s nami.

 

Viac»

Názov: Príprava na stretnutie s Pánom Ježišom
november 25, 2018, Autor: Marek Hrivňák

Večerná kázeň: Príprava na stretnutie s Pánom Ježišom (Mt 24, 44)
Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte!

Viac»

Názov: Stvorení pre večnosť
november 25, 2018, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Stvorení pre večnosť (Kaz 3, 11)
Všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc, len aby človek nevystihol od počiatku až do konca dielo, ktoré Boh vykonal.

Viac»

Názov: Pán Ježiš je našim obhajcom
november 18, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová

Večerná kázeň: Pán Ježišom je našim obhajcom (Sk 17, 30-31)
Ale na časy tejto nevedomosti nehľadí Boh, no teraz dáva zvestovať ľuďom, aby sa všetci všade kajali; lebo určil deň, keď spravodlivo bude súdiť svet skrze Muža na to ustanoveného, a všetkým pomáha veriť v Neho tým, že Ho vzkriesil z mŕtvych.

Viac»

Názov: Blízkosť nádeje
november 18, 2018, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Blízkosť nádeje (Abdiáš 1, 15; 17a)
Lebo blízko je deň Hospodinov proti všetkým národom. Ako si ty robil, tak sa stane tebe. Tvoj čin ti padne naspäť na hlavu. Ale na vrchu Sion bude záchrana a bude posvätným miestom;

Viac»

Názov: Byť v prítomnosti Boha
november 11, 2018, Autor: Marián Kaňuch

Večerná kázeň: Byť v prítomnosti Boha (L 2, 49)
Odpovedal im: Čo, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že ja musím byť vo veciach svojho Otca?

Viac»

Názov: Boh zastavuje
november 11, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová

Ranná kázeň: Boh zastavuje (Ž 46, 9-10)
Poďte a hľaďte na skutky Hospodinove! Úžasné veci spôsobil na zemi! Po koniec zeme zastavuje vojny, luky láme, seká kopije, bojové vozy ohňom spaľuje!

Viac»

Názov: Pamiatka na zosnulých
november 4, 2018, Autor: Jozef Havrila

Večerná kázeň: Pamiatka na zosnulých (2Tim 1, 12)
…viem, komu som uveril…

Viac»

Názov: Cena občianstva
november 4, 2018, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Cena občianstva (Sk 22, 27-29)
Pristúpil teda veliteľ a povedal mu: Povedz mi, si ty rímsky občan? A on odpovedal: Áno, som. A veliteľ povedal: Ja som si za drahé peniaze zadovážil to občianstvo. Ale Pavel odpovedal: Ja som sa však narodil (ako rímsky občan). Hneď nato odstúpili od neho, ktorí ho mali bičovať. Aj sám veliteľ sa preľakol, keď zvedel, že je rímsky občan, a on že ho dal poviazať.

Viac»

Názov: Pamiatka reformácie
október 31, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová

Večerná kázeň: Pamiatka reformácie (Žd 13, 7) 
Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich správania, a napodobňujte ich vieru.

Viac»

Názov: Obnova človeka
október 28, 2018, Autor: Jozef Havrila

Večerná kázeň: Obnova človeka (Ž 85) 
Omilostil si, Hospodine, svoju krajinu, vrátil si Jákobových zajatých. Odpustil si vinu svojmu ľudu, ich všetky hriechy si zakryl. Stiahol si späť svoju prchkosť, upustil si od svojho žhavého hnevu. Obnov nás, Bože našej spásy, zruš svoju nevôľu voči nám. Či sa chceš navždy hnevať na nás, či predĺžiš svoj hnev na ďalšie pokolenia? Či nás Ty znova neoživíš, aby Tvoj ľud mal v Tebe radosť? Ukáž nám, Hospodine, svoju milosť, udeľ nám svoju spásu! Chcem počúvať, čo Hospodin Boh hovorí, lebo On pokoj oznamuje svojmu ľudu a svojim zbožným, len aby sa nevrátili zase ku bláznovstvu. Iste je blízka Jeho spása tým, čo sa Ho boja, aby sláva Jeho prebývala v našej krajine. Milosť a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú. Vypučí vernosť zo zeme a spravodlivosť zhliadne z neba. Potom dá Hospodin aj to, čo je dobré, a naša zem vydá svoj úžitok. Spravodlivosť pôjde pred Ním a spása cestou Jeho krokov.

Názov: Revolúcia začína v tvojom srdci
október 28, 2018, Autor: Ondrej Majling

Ranná kázeň: Revolúcia začína v tvojom srdci  (R 7, 14-25a)
Lebo vieme, že zákon je duchovný, ale ja som telesný, predaný hriechu. Veď čo konám, tomu nerozumiem, lebo nie to robím, čo chcem, ale konám to, čo nenávidím. A keď konám, čo nechcem, priznávam zákonu, že je dobrý. A tak už nie ja robím, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, neprebýva dobré, lebo vôľu k dobrému mám, ale nemám sily, aby som to vykonal. Nečiním totiž dobré, čo chcem, ale robím zlé, čo nechcem. Ale keď robím, čo nechcem, nie ja to robím, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Pre mňa, ktorý chcem konať dobré, nachádzam teda zákon, že zlé je pri mne. Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a zotročuje ma zákonom hriechu, čo je v mojich údoch. Biedny ja človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána!

Viac»

Názov: Mať Pána Ježiša
október 21, 2018, Autor: Jozef Havrila

Večerná kázeň: Mať Pána Ježiša (1J 5, 12)
Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá život.

Viac»

Názov: Si ochotný počúvať? 
október 21, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová

Ranná kázeň: Si ochotný počúvať  (L 7, 40)
Odpovedal mu Ježiš: Šimon, mám ti niečo povedať. A on povedal: Hovor, Majstre! 

Viac»

Názov: Príprava stavby chrámu Božieho
október 14, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová

Večerná kázeň: Príprava stavby chrámu Božieho (1Kron 29, 13-18)
Tak teda, Bože náš, ďakujeme Ti a chválime Tvoje slávne meno. Veď ani ja ani môj ľud by sme neboli schopní priniesť toľké milodary. Veď od Teba je všetko, takže z Tvojej ruky sme Ti dali. Lebo sme pred Tebou cudzincami a usadlíkmi ako všetci naši otcovia.Naše dni na zemi sú ako tieň a bez nádeje. Hospodine, Bože náš, všetka táto hojnosť, ktorú sme pripravili, aby sme postavili dom Tvojmu svätému menu, je z Tvojej ruky a Tvoje je všetko. Viem však, Bože môj, že skúmaš srdce a obľubuješ si úprimnosť. Ja som z úprimného srdca ochotne obetoval všetko toto, ba s radosťou som teraz videl, že i Tvoj ľud, tu prítomný, ochotne obetoval. Hospodine, Bože Abraháma, Izáka a Izraela, našich otcov, zachovaj to naveky ako vzor zmýšľania Tvojho ľudu a pripútaj si jeho srdce. 

Viac»

Názov: Dobré obyčaje sú požehnaním
október 14, 2018, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Dobré obyčaje sú požehnaním (L 4, 16)
Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovaný, a podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný do synagógy a vstal, aby čítal.

Viac»

Názov: Pán sa stará o ducha aj o telo 
október 7, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová

Večerná kázeň: Pán sa stará o ducha aj o telo (Matúš 14, 13-21)
Keď to Ježiš počul, utiahol sa loďou na pusté miesto do samoty. Ako sa zástupy dopočuli o tom, nasledovali Ho z miest pešo. Keď vystúpil (z lode) a uzrel veľký zástup, zľutoval sa nad ním a uzdravoval ich nemocných. Podvečer prišli k Nemu učeníci a povedali: Kraj je pustý a čas už pokročil; rozpusť teda zástupy, nech si idú do dedín nakúpiť pokrm. Ježiš im však odpovedal: Netreba im odchádzať, vy im dajte jesť. A oni Mu povedali: Máme tu len päť chlebov a dve ryby. Odpovedal: Prineste mi ich sem! Potom kázal zástupom sadnúť si do trávy, vzal tých päť chlebov a obe ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal a dával učeníkom chleby a učeníci zástupom. I jedli všetci, nasýtili sa a ešte aj zvyškov nazbierali dvanásť plných košov. Tých však, čo jedli, bolo asi päťtisíc mužov okrem žien a detí.

Viac»

Názov: Vďačnosť za Božiu starostlivosť
október 7, 2018, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Vďačnosť za Božiu starostlivosť (J 7, 37)
V posledný veľký deň slávností stál Ježiš a volal: Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa.

 

Názov: Poslanie pre cirkev
september 30, 2018, Autor: Jozef Havrila

Večerná kázeň: Poslanie pre cirkev (Sk 3, 6) 
I povedal mu Peter: Striebra, zlata nemám, ale čo mám, to ti dávam: v mene Ježiša Krista Nazaretského [vstaň a]
choď!

Viac»

Názov: Poslušnosť lásky
september 30, 2018, Autor: Jozef Havrila

Ranná kázeň: Poslušnosť lásky (1K 1, 4-9)
Neprestajne ďakujem Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorej sa vám dostalo v Kristovi Ježišovi, že ste v Ňom boli obohatení všetkým, každým slovom a všetkou známosťou, len čo sa utvrdilo medzi vami svedectvo o Kristovi, takže nemáte nedostatok v nijakom dare milosti, očakávajúc zjavenie sa nášho Pána Ježiša Krista. On vás aj utvrdí až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.

Viac»

Názov: Jednota
september 23, 2018, Autor: Jozef Havrila

Večerná kázeň: Jednota (Efezským 4,1-6) Napomínam vás teda ja, väzeň v Pánovi: Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti, znášajte sa vospolok v láske a usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní v jednej nádeji svojho povolania. “Jeden Pán, jedna viera, jeden krst;” jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých.

Viac»

Názov: Odpočinok duše
september 23, 2018, Autor: Jozef Havrila

Ranná kázeň: Odpočinok duše (1M 2,2) Na siedmy deň Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal: na siedmy deň si odpočinul od všetkého diela, ktoré vykonal.

Viac»

Názov: Veľká radosť a nádej!
september 16, 2018, Autor: Jozef Havrila

Večerná kázeň: Veľká radosť a nádej! (Lukáš 7,11-17)
Potom na druhý deň išiel do mesta Naimu, a šli s Ním učeníci a veľký zástup. “Keď sa priblížili k mestskej bráne, ajhľa, práve vynášali mŕtveho, jediného syna matky, a tá bola vdova; početný zástup mesta šiel s ňou.” Keď ju Pán uzrel, zľutoval sa nad ňou a povedal jej: Neplač! Potom pristúpil, dotkol sa már, a tí, čo ich niesli, zastali. A riekol: Mládenec, hovorím ti, vstaň! I posadil sa mŕtvy a začal rozprávať. A dal ho jeho matke. Tu sa zmocnila všetkých bázeň a velebili Boha hovoriac: Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. A rozniesla sa zvesť o Ňom po celom Judsku a po celom okolí.

Viac»

Názov: Čo urobíš, keď počuješ Boží hlas?
september 16, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová

Ranná kázeň: Čo urobíš, keď počuješ Boží hlas? (Židom 3, 7-8a)
Preto, ako Duch Svätý hovorí: Dnes, ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia.

Viac»

Názov: Život spásy
september 9, 2018, Autor: Jozef Havrila

Večerná kázeň: Život spásy (1 Tim 2, 1-4)
Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti. Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, 9ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu.

Viac»

 

Názov: Nenechajme sa premôcť slabosťami
september 9, 2018, Autor: Jozef Havrila

Ranná kázeň: Nenechajme sa premôcť slabosťami (Matúš 6, 24-34)
Nikto nemôže slúžiť dvom pánom; lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať,  lebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev? Pozrite vtákov nebeských: ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš Otec nebeský ich živí. Či vy nie ste omnoho viac ako oni? A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť? A o odev prečo ste ustarostení? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú, nenamáhajú sa a nepradú; hovorím vám: Ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak ako jedna z nich. Keď teda poľnú trávu, ktorá dnes je a zajtra ju do pece hodia, Boh tak zaodieva, či nie skôr vás, ľudia malej viery? Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa budeme odievať? Lebo všetko toto pohania hľadajú. Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba. Dosť má deň svojho trápenia.

Viac»

Názov: Cesta vo svetle

september 2, 2018, Autor: Jozef Havrila

Večerná kázeň: Cesta vo svetle ( Ján 8,12) Potom zase prehovoril k nim Ježiš: Ja som svetlo sveta. Kto mňa […]

Viac»

Názov: O dvoch staviteľoch

september 2, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová

Ranná kázeň: O dvoch staviteľoch (Matúš 7, 24-28) 

A tak každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa lejak, prihnali sa vody, strhol sa víchor a oborili sa na ten dom, ale nezrútil sa, lebo mal základy na skale. No každý, kto počúva tieto moje slová a neplní ich, bude sa podobať na nerozumného muža, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa víchor a oborili sa na ten dom a dom padol a jeho zrúcanina bola veľká. Keď Ježiš skončil túto reč, zástupy žasli nad jeho učením.

Viac»

Názov: Počúvaj slova Hospodina!

august 19, 2018, Autor: Marián Kaňuch

Večerná kázeň: Počúvaj slova Hospodina! ( Ján 1, 42) 42 “a priviedol ho k Ježišovi. Keď Ježiš pozrel naňho, povedal: Ty si Šimon, […]

Viac»

Názov: Sila slova.

august 19, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová

Ranná kázeň: Sila slova. (Príslovia 18,21a) 21a Smrť a život sú v moci jazyka

Viac»

Názov: Pýcha pred Bohom

august 12, 2018, Autor: Jozef Havrila

Večerná kázeň: Pýcha pred Bohom (Lukáš 18, 9 -14) 9 A proti tým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví, […]

Viac»

Názov: Múdrosť zhora!

august 12, 2018, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Múdrosť zhora! (1 Kráľov 3,16-28) Vtedy prišli ku kráľovi dve neviestky a postavili sa pred neho.17Jedna z nich povedala: […]

Viac»

Názov: Čítaná história zničenia Jeruzalema

august 5, 2018, Autor: Marián Kaňuch

Večerná kázeň: Čítaná história zničenia Jeruzalema

Viac»

Názov: Neposlušnosť búrky prináša!

august 5, 2018, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Neposlušnosť búrky prináša! (Jonáš 1,1-4) 1 Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi, synovi Amitajovmu, takto: 2 Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž […]

Viac»

Názov: Posledné slovo nech má láska

júl 29, 2018, Autor: Marián Kaňuch

Ranná kázeň: Posledné slovo nech má láska (1K 13, 13) Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia […]

Viac»

Názov: 2. domov

júl 15, 2018, Autor: Jozef Havrila Večerná kázeň: 2. domov (Ef 2, 19-22) A tak teda nie ste už cudzinci ani prišelci; ale ste spoluobčania svätých […] Viac»

Názov: V rukách toho, ktorý predivne zachraňuje

júl 15, 2018, Autor: Marián Kaňuch Ranná kázeň: V rukách toho, ktorý predivne zachraňuje (Daniel 6, 28) Zachraňuje a oslobodzuje, robí znamenia a divy na nebi […] Viac»

Názov: Symbióza skutkov a viery

júl 8, 2018, Autor: Jozef Havrila Večerná kázeň: Symbióza skutkov a viery (Mt 7, 24-27) Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude […] Viac»

Názov: Nasledovanie != Pohodlie

júl 1, 2018, Autor: Jozef Havrila Večerná kázeň: Nasledovanie != Pohodlie (Jer 20, 7-11a) Zvábil si ma, Hospodine, a ja som sa dal zvábiť, uchopil si […] Viac»

Názov: Odpúšťajúci Boh

júl 1, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová Ranná kázeň: Odpúšťajúci Boh (Iz 43, 25) Ja, ja zotieram tvoje priestupky kvôli sebe samému, a na tvoje hriechy nebudem […] Viac»

Názov: Milosrdní

jún 24, 2018, Autor: Jozef Havrila Večerná kázeň: Milosrdní (Lk 6, 31-36) Ako chcete, aby ľudia činili vám, tak aj vy čiňte im. Keď milujete tých, ktorí […] Viac»

Názov: Otec

jún 24, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová Ranná kázeň: Otec (Lk 15, 11-32) A hovoril ďalej: Jeden človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: Otče, daj […] Viac»

Názov: Nájdenie strateného

jún 17, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová Večerná kázeň: Nájdenie strateného (Lk 19, 10) Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. Viac»

Názov: Ochotný postoj!

jún 17, 2018, Autor: Marián Kaňuch Ranná kázeň: Ochotný postoj! (2M 35, 4-5, 20-21) Mojžiš povedal celému zboru Izraelcov: Toto prikázal Hospodin: Vyberte medzi sebou dávky pre […] Viac»

Názov: Všetko je pripravené

jún 10, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová Večerná kázeň: Všetko je pripravené (Lk 14, 16) On mu však povedal: Jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. Viac»

Názov: Nemožné skutky v našich životoch

jún 10, 2018, Autor: Marián Kaňuch Ranná kázeň: Nemožné skutky v našich životoch (Ján 14, 12) Veru, veru vám hovorím: Kto verí vo mňa, tiež bude […] Viac»

Názov: Božia stavba jún 3, 2018, Autor: Jozef Havrila Večerná kázeň: Božia stavba (Ef 2, 17-22) A tak prišiel zvestovať pokoj vám ďalekým a pokoj aj blízkym, lebo skrze Neho […] Viac»

Názov: Počúvaj, keď Boh hovorí

jún 3, 2018, Autor: Marián Kaňuch Ranná kázeň: Počúvaj, keď Boh hovorí (1S 3, 1-10) Chlapec Samuel slúžil Hospodinovi po boku Éliho. Slovo Hospodinovo bolo v […] Viac»

Názov: Vytrvanie vo viere

máj 27, 2018, Autor: Jozef Havrila Večerná kázeň: Vytrvanie vo viere (2 Timotejovi 3, 14) ‘Ty však zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom […] Viac»

Názov: Srdce z kameňa

máj 21, 2018, Autor: Jozef Havrila Večerná kázeň: Srdce z kameňa (Ez 36, 26) Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné […] Viac»

Názov: Svet navôkol nás

máj 20, 2018, Autor: Jozef Havrila Večerná kázeň: Svet navôkol nás (Ján 14, 27) ‘Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja […] Viac»

Názov: Oheň Ducha Svätého

máj 20, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová Ranná kázeň:Oheň Ducha Svätého (Sk 2,3-4) I ukázali sa im rozdelené jazyky akoby z ohňa, usadili sa na každého z […] Viac»

Názov: Choďte teda

máj 10, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová Večerná kázeň: Choďte teda (Mt. 28, 16-20) Potom jedenásti učeníci šli do Galiley na vrch, kam im rozkázal Ježiš, a keď […] Viac»

Názov: Modlite sa

máj 6, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová Večerná kázeň: Modlite sa (Lk. 11, 9-10) Aj ja hovorím: Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám […] Viac»

Názov: Rogate – modlite sa

máj 6, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová Ranná kázeň: Rogate – modlite sa (Jon 2, 2-3) I modlil sa zvnútra ryby k Hospodinovi, svojmu Bohu: Na Hospodina volal […] Viac»

Názov: Potom …

apríl 29, 2018, Autor: Marián Kaňuch Večerná kázeň: Potom … (Aggeus 2, 4-5) Ale vzmuž sa teraz, Zerubábel – znie výrok Hospodinov – a vzmuž sa, […] Viac»

Názov: Rozlúčka & návrat

apríl 22, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová Večerná kázeň: Rozlúčka & návrat (J 7, 33-36) Odpovedal teda Ježiš: Ešte krátky čas som s vami a potom pôjdem […] Viac»

Názov: Ako môžeme rozpoznať ľudí viery

apríl 22, 2018, Autor: Marián Kaňuch Ranná kázeň: Ako môžeme rozpoznať ľudí viery (1M 13, 7-9) I vznikol spor medzi pastiermi Abrámových a Lótových stád. V […] Viac»

Názov: Pastier, nie nájomník

apríl 15, 2018, Autor: Marek Hrivňák Večerná kázeň: Pastier, nie nájomník (Mt 9, 35-38) Potom chodil Ježiš po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, […] Viac»

Názov: Náš egoizmus vs Ježišova láska

apríl 15, 2018, Autor: Miroslav Eštok Ranná kázeň: Náš egoizmus vs Ježišova láska (Ján 10, 11-14) Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. Nájomník […] Viac»

Názov: Blahoslavená viera

apríl 8, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová Ranná kázeň: Blahoslavená viera (1. Pt. 1, 8-9) Nevideli ste Ho, a milujete Ho; ani teraz Ho nevidíte, a veríte v […] Viac»

Názov: Veľkonočná viera

apríl 2, 2018, Autor: Jozef Havrila Ranná kázeň: Veľkonočná viera (Lk 24, 13-35) A hľa, v ten istý deň išli z nich dvaja do mestečka, vzdialeného […] Viac»

Názov: Raduj sa!

apríl 1, 2018, Autor: Marián Kaňuch Večerná kázeň: Raduj sa! (Izaiáš 54, 1-4) ‘Jasaj, neplodná, ktorá si nerodila, prepukni v plesanie, vykríkni, hoci si netrpela bolesti, […] Viac»

Názov: Víťaz»

apríl 1, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová Ranná kázeň: Víťaz (Mk 16:6) ‘”On im však povedal: Nebojte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Vstal, niet Ho tu; […] Viac»

Názov: Obetavá láska

marec 30, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová Večerná kázeň: Obetavá láska (Ján 11,50) ‘ani neuvážite, že lepšie bude pre vás, keď jeden človek umrie za ľud, a nezahynie […] Viac»

Názov: Láska pre každého

marec 30, 2018, Autor: Marián Kaňuch Ranná kázeň: Láska pre každého (1 list Jána 4,10) ‘V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale […] Viac»

Názov: Nová zmluva

marec 29, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová Večerná kázeň: Nová zmluva (Matúš 26,26-28) ‘Keď jedli, vzal Ježiš chlieb, dobrorečil, lámal a dával učeníkom hovoriac: Vezmite, jedzte! Toto […] Viac»

Názov: Ježiš nás pozná, On pozná naše limity.

marec 25, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová Večerná kázeň: Ježiš nás pozná, On pozná naše limity.  (Ján 13:38) ‘Odpovedal mu Ježiš: Život položíš za mňa? Veru, veru […] Viac»

Názov: Otec je s nami, aj keď sme sami.

marec 25, 2018, Autor: Marián Kaňuch Ranná kázeň: Otec je s nami, aj keď sme sami.  (Ján 16:32) ‘Ajhľa, prichádza hodina a (už) prišla, že sa rozpŕchnete […] Viac»

Názov: Bremeno

marec 18, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová Večerná kázeň: Bremeno (1. M. 22, 8) Nato povedal Abrahám: Boh si vyhliadne baránka na spaľovanú obeť, syn môj. Tak […] Viac»

Názov: Povolanie & kalich

marec 18, 2018, Autor: Marián Kaňuch Ranná kázeň: Povolanie & kalich (Mk. 8, 31-33) Potom ich začal poučovať, že Syn človeka musí mnoho trpieť a zavrhnutý […] Viac»

Názov: Zo smrti do života

marec 11, 2018, Autor: Jozef Havrila Večerná kázeň:  Zo smrti do života (Ján 12,20-26) Medzi tými, čo prišli vykonať pobožnosť na slávnosti, bolo niekoľko Grékov. Tí […]

Viac»

Názov: Si tu, pre túto chvíľu

marec 11, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová Ranná kázeň: Si tu, pre túto chvíľu (Ester 4, 14b) A kto vie, či si nebola vyvolená na kraľovanie práve […] Viac»

Názov: Víťazstvo nad temnotou

marec 4, 2018, Autor: Marián Kaňuch Ranná kázeň: Víťazstvo nad temnotou (1. Jána 3, 8b) …Syn Boží sa zjavil na to, aby maril diablove skutky. Viac»

Názov: Neodraditeľná viera

február 25, 2018, Autor: Matej Trepáč Večerná kázeň: Neodraditeľná viera (Mt 15:21-28) ‘Potom odišiel Ježiš a utiahol sa do krajov Týru a Sidonu. A hľa, kanaánska […] Viac»

Názov: Kým si vedený?

február 25, 2018, Autor: Marián Kaňuch Ranná kázeň: Kým si vedený? (Izaiáš 40,31) ‘Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako […] Viac»

Názov: Dobre sa dívaj a nájdeš posilnenie.

február 18, 2018, Autor: Marián Kaňuch Večerná kázeň: Dobre sa dívaj a nájdeš posilnenie. (Joz 5,13-15) ‘Keď Józua bol pri Jerichu, začal sa pozorne dívať a videl, že […] Viac»

Názov: Manželstvo ako umenie lásky

február 18, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová Ranná kázeň: Manželstvo ako umenie lásky (1Pt 3,6a) ako Sára, ktorá poslúchala Abraháma a nazývala ho pánom. Viac»

Názov: Láska – Eros, Fileo, Agape

február 11, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová Večerná kázeň: Láska – Eros, Fileo, Agape (L 18,31-34) ‘Vtedy vzal k sebe dvanástich a hovoril im: Ajhľa, vstupujeme do […] Viac»

Názov: O čo, ti v živote ide?

február 11, 2018, Autor: Marián Kaňuch Ranná kázeň: O čo, ti v živote ide? (Kol 4,12) ‘Pozdravuje vás služobník Krista Ježiša Epafras, ktorý je od vás a […] Viac»

Názov: Slovo

február 4, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová Večerná kázeň: Slovo (Žalm 119, 105) Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom. Viac»

Názov: Slovo, ktoré utíši každú búrku!

február 4, 2018, Autor: Marián Kaňuch Ranná kázeň: Slovo, ktoré utíši každú búrku! (Lk. 8, 22-25) Jedného dňa vstúpil na loď On i učeníci a povedal […] Viac»

Názov: Nechváľ sa ale chváľ Ho!

január 28, 2018, Autor: Jozef Havrila Večerná kázeň: Nechváľ sa ale chváľ Ho! (Jeremiáš 9:22-23) ‘Takto vraví Hospodin: Nechváľ sa, múdry, svojou múdrosťou! Nechváľ sa, silák, svojou […] Viac»

Názov: Nezaslúžená milosť

január 28, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová Ranná kázeň: Nezaslúžená milosť (Ozeáš 3, 1-3) Hospodin mi riekol: Znova choď a miluj ženu, milenku iného, cudzoložnicu, ako Hospodin miluje […] Viac»

Názov: Vytrvalá poslušnosť prináša výsledky

január 21, 2018, Autor: Marián Kaňuch Ranná kázeň: Vytrvalá poslušnosť prináša výsledky (Jozue 6, 1-16 a 20) Jericho bolo dôkladne uzavreté pred Izraelcami. Nikto nevychádzal a […] Viac»

Názov: Akú hodnotu má pre teba Pán Ježiš?

január 14, 2018, Autor: Jozef Havrila Večerná kázeň: Akú hodnotu má pre teba Pán Ježiš? (Mk 14,3-4) ‘Keď bol v Betánii v dome Šimona Malomocného a […] Viac»

Názov: Nevzdávaj sa v zápase, lebo Boh ťa chce požehnať

január 14, 2018, Autor: Marián Kaňuch Ranná kázeň: Nevzdávaj sa v zápase, lebo Boh ťa chce požehnať. (1. M. 32, 23-33) Ešte tej noci vstal, vzal […] Viac»

Názov: Kráľovské dary

január 7, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová Večerná kázeň: Kráľovské dary (Ž 72,10-13) Nech mu králi Taršíša a ostrovov prinesú dar, kráľovia zo Sáby a Seby prinesú mu […] Viac»

Názov: Druhá motivácia celosvetovej misie

január 7, 2018, Autor: Bevan Stein Ranná kázeň: Druhá motivácia celosvetovej misie (2. Pt. 3, 9-10) Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, […] Viac»

Názov: Začiatok s čistým štítom

január 1, 2018, Autor: Matej Trepáč Večerná kázeň: Začiatok s čistým štítom (Lk. 4, 14-21) Učil v ich synagógach a všetci Ho oslavovali. V moci Ducha vrátil sa […] Viac»

Názov: Buďme odvážni a vytrvalí

január 1, 2018, Autor: Marián Kaňuch Ranná kázeň: Buďme odvážni a vytrvalí (2 Kr. 13, 14-19) Keď Elízeus upadol do choroby, na ktorú zomrel, prišiel k nemu izraelský […] Viac»