Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Biblické hodiny

Spoznávanie Božieho slova skrze biblické štúdium sa deje aj v našom cirkevnom zbore. Považujeme to za dôležitú súčasť života cirkvi. Slovo Božie je vzácnym Božím darom pre nás veriacich. Apoštol Pavol napísal mladému mužovi Timoteovi v 2. liste Timoteovi 3,14-17:14Ty však zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom si presvedčený, pretože vieš, od koho si sa (to) naučil, 15a že od detstva poznáš sväté Písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša. 16Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, 17aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré.” Apoštol krásne vystihol podstatu a význam potreby štúdia Písma Svätého.

Biblická hodina je určená pre všetkých, ktorí chcú duchovne rásť, sýtiť sa pravdami evanjelia. Zároveň spoznávame Božie konanie v dejinách ľudstva, dejiny židovského národa, život a dielo Pána Ježiša zapísané v evanjeliách, či pôsobenie prvých kresťanov v rannej cirkvi. Biblický výklad je obohatený multimediálnymi pomôckami, prezentáciami, mapami a rôznymi praktickými aplikáciami do každodenného života, ktoré nám chcú uľahčiť porozumenie biblického textu. Slovo Božie bolo písané do konkrétnej doby, v konkrétnom čase, ale objavovanie, spoznávanie a prijímanie významu biblických textov, ich zvesti je nadčasové a aktuálne aj do dnešného života. Význam slova Božieho by som zhrnul do slov: prameň viery a pravidlo života.

Biblické hodiny v Žiline sa nahrávajú a môžete si ich vypočuť na tejto webovej stránke v sekcii Média.

Biblické hodiny sa konajú mimo adventného a pôstneho obdobia od septembra do júna:

Žilina, zborová sieň, streda 17:00 hod. – biblickú hodinu vedie a pripravuje zborový farár Marián Kaňuch,
Rajec, modlitebňa, piatok 16:30 – biblickú hodinu vedie a pripravuje emeritný senior Jozef Havrila.
Od septembra 2015 by sme radi začali biblické hodiny aj v Čadci. Bližšie informácie o mieste a čase zverejníme čoskoro.

Srdečne všetkých pozývame.